ရခိုင္ Hip Hop မိတ္ဆက္

*  2003 MARCH လမွာတူတူ နဲ႕ေမာင္သူ ရုိ႕က(ကိုယ္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္)(X.rays)  ရခိုင္Hip Hop Album ကို ပထမဆံုးစတင္ထုတ္လုပ္ခပါေရ........

*  2004 ခုႏွစ္ MARCH လမွာ X.rays ဖြဲ႔က Second Album  (ျဖစ္ပ်က္သမွ်)ကိုသီဆိုထုတ္လ...


Continue reading ...