ရခိုင္ေတးရြီးဆရာ ဂီတစာဆို ဦးထြန္းေအာင္သာနဲ႕ အမိန္းအေျဖ ဗဂ်ီးေက်ာ္ (စစ္ေတြ)

နာေမ = ဦးထြန္းေအာင္သာ
အသက္ = ၅၄ ႏွစ္
အလုပ္အကိုင္ = စစ္ေတြတကၠသိုလ္၀န္ထမ္း
ဂီတတီးခတ္မႈ = မယ္ဒလင္၊ တေယာ၊ ပတၱလ...
Continue reading ...