ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္မွာ အဘယဆုေတာင္းျပည့္ ထိပ္က်င္းေတာင္ေစတီ ဗုဒၶပူေဇနိယပြဲေတာ္ကို ၂၅.၂၆.၂၇. ၂လပိုင္း ၂၀၁၀မွာ က်င္းပလားဖို႕ျဖစ္ေတအတြက္နဲ႕ ရခုိင္အဆိုေတာ္တိျဖစ္ေတ ...
Continue reading ...