ေဖဖဝါရီလ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ မာ ျပဳလုပ္က်င္းပခေရ မေလးရွားနုိင္ငံ က ရခိုင္စတိတ္ရႈိး ပြဲ အျပီး အဆုိေတာ္ စစ္နုိင္နန္႔ တနားေခ် တြီ႔ဆုံ မီးျမန္း ျဖစ္ခေစာ္ကို က်ေနာ္ရို႔ ေအအမ္ပီက ညီကို ေမာင...

Continue reading ...