ညွာစိမ္းခိုင္(သို႔)ရခိုင္ေတးဂီတၾကယ္တစ္ပြင္႔
 
နာမည္ရင္း                        -ညွာစိမ္းခိုင္
အဆိုေတာ္နာမည္               -ညွာစိမ္းခိုင္
မိဘနာမည္                       -ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ေဒၚခင္ေဌး
မြီးနိန္႔                     ...
Continue reading ...