ညဇာက 13.2.10မွာ ငါရို႕ရခိုင္သားေခြထြက္ပါေရ။ ေတးျခင္းပံုစံမ်ိဳးစံုပါပါေရ။ ေဒသႀကိဳက္ပါ အျမဴးေခ်ပါ အလြမ္းေတးျခင္းေခ်တိပါပါေရ။ မူပိုင္ ခင္ေမာင္ေအး အသံဖမ္းေလ့ ခင္ေမာင္ေအးလုပ္ထားေရလိ...
Continue reading ...