ညဇာက ၁၆.၂.၁၀ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က လုပ္ေတ သံအမတ္ေရာက္လို႕ဆိုလာ ဇာဆိုလာေလ့ မသိ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚထားလို႕ လားတီးရပါေရ။ စစ္ေတြဟိုတယ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ညီေခ် ေအာင္ေက်ာ္မင္းေခ...
Continue reading ...