ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဂီတ
ကၽြန္ေတာ္ဆိုေစာ္က တူတူပါ ဂီတဆိုေစာ္က ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္နိုးေရ ကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးခ်င္ေရဂီတျဖစ္ပါေရ..
ကၽြန္ေတာ္ေအဘေလာ႔ေခ်မွာ ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခေရ ဂီတေလာက အေၾကာင္း ...
Continue reading ...