ရခိုင္သၾကၤန္အမီွထြက္လာေစာ္ပါ။ ဗံုတိဆိုင္းတိနဲ႕ သႀကၤန္ခါကဖို႕လူတိ အၾကိဳက္ပါဗ်ာလ္။ မူပိုင္ေဆြေဆြဦးက လုပ္ထားၿပီးေက ေတးျခင္းတိကို ဦးေက်ာ္လွ ကိုင္တိုင္ရီြးထားၿပီးေက ဦးေက်ာ္လွကိုယ္တိုင္ဆိုထားပါေရ။ ေခြနာမည္က စိုင္လာထြန္းလီ လျခမ္းၿမီပါ။
ရခိုင္သႀကၤန္ေတးျခင္းတိပါ။ ဂီတမွဴး လွဆန္းဦး၊ အသံဖမ္း ၿခီလွမ္းသစ္ ၊ တည္းျဖတ္ ေအာင္သစ္စိုး၊ ဒီဇိုင္းကို သန္းေဌးလုပ္ထားၿပီးေက ရခိုင့္တန္ေဆာင္ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးကျဖန္႕ခ်ိထားပါေရ။ ဒါရိုက္တာ အယင္ ရခိုင္ဗြီဒီယိုကားတိ ရိုက္ထားေရ ပန္ခ်ီရွင္လွက ဖန္တီးထားပါေရ။ ေတးျခင္း၁၀ပုဒ္ ပါ၀င္ပါေရ။
ဗံုတိဆိုင္းတိႀကိဳက္ေတလူအတြက္ ေဒႏွစ္သၾကၤန္မွာ ဆြဲရာဆြဲပါဖိ။
 
 www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပပါေရ။