PROFILE
နာေမရင္း - ေစာႏွင္းႏြယ္
အဆိုေတာ္နာေမ - ေစာႏွင္းႏြယ္
မဖနာေမ - ဦးေစာေအာင္သိန္း၊ ေဒၚသာႏုစိန္
မြီးနီ႕ - ၁၉၈၇ခု၊ မတ္လ (၂၁)ရက္
အရပ္အျမင့္ - ၅ေပ၊ ၁လက္မ
ဘာသာ - ဗုဒၶဘာသာ
သြီးအုပ္စု - O (အို)
ပိုင္ညာအေရအျခင္း - B.sc (Maths)
နီရပ္လိပ္စာ - လမ္းမေတာ္ေတာင္၊ ဘသာခြဆံု၊ ရႊီျပားရပ္ကြက္။

ေအာင္တံခြန္၀ံသရကၡိတမဂၢဇင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရခိုင္ေေတးရြီးဆရာတိ၊ အဆိုေတာ္တိကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီးေက ေဖာ္ျပနီစြာမွာ ဂီတအတီးပိုင္ညာသွ်င္ ဆရာဦးထြန္းသိန္း၊ အဆိုေတာ္ မညွာစိမ္းခိုင္၊ ေတးရႊီးဆရာ ကိုထြန္းေအာင္သာရို႕ကို တင္ျပပီးခဗ်ာလ္ျဖိဳက္ပါေရ။
အတြဲ(၃)၊ အမွတ္ (၃)မွာ မ်က္ႏွာဖံုးသွ်င္ျဖိဳက္ေတ ``ဂီတလင္းလက္ၾကယ္ ေစာႏွင္းႏြယ္´အေၾကာင္းကို တင္ျပလားဖို႕ျဖိဳက္ပါေရ။ ၂၀၀၉ခု ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္နီ႕က ဆရာနီမင္းသွ်င္(စစ္ေတြ)နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ႏွစ္ေယာက္ လမ္းမေတာ္ေတာင္၊ ဘသာခြဆံုအနားမွာ နီထိုင္ေရ ေစာႏွင္းႏြယ္၇ို႕အိမ္ကို လားခီကတ္ပါေရ။
လိုအပ္ေတ ဓါတ္ပံုကို ရိုက္ခကတ္ပါေရ။ ေနာက္တရက္နီ႕ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္လို႕ လားခီၿပီးေက သိခ်င္ေစာ္တိကို မိန္းေရ အခါ သူ႕ဘ၀ဂီတခရီးလမ္းကို ေျပာျပလို႕သိရေစာ္တိကို ေဖာ္ျပပီးလိုက္ပါယင့္။
သူဧ။္ဂီတအႏုပညာစင္ျမင့္ကို တက္ဖို႕ ပထမဆံုးၿခီလွမ္းေရ ၂၀၀၃ခုႏွစ္၊ ထန္းပင္ရင္းလူငယ္တိ ဦးစီးက်င္းပေရ ရခုိင္ေတးျခင္းအဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ စတင္၀င္ေရာက္ေတးျခင္းဆိုစြာလို႕ သိရပါေရ။ ထန္းပင္ရင္းလူငယ္တိဦးစီးက်င္းပေရ ရခိုင္ေတးျခင္းအဆိုၿပိဳင္ပြဲဆိုစြာ ရခိုင္မိုႏိုဂီတအဆိုသွ်င္တိကို မြီးဖြားပီးနီေရ စင္ျမင့္တစ္ခုပါ။ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ဖို႕ေကာင္းပါယင့္။ ယင္းစင္ထက္မကိုတက္လို႕ ဆိုခကတ္ေတအဆိုေတာ္တိ ၾကယ္ပြင့္အျဖစ္ ထြန္းေတာက္လားကတ္စြာ အင္တန္မ်ာနီပါဗ်ာလ္၊ ေစာႏွင္းႏြယ္တစ္ေယာက္ထင္ေပၚလို႕ စင္ေတာ္က အေကာက္ခံရစြာေလ့ ထန္ပင္ရင္း ရခိုင္ေတးျခင္းအဆိုၿပိဳင္ပြဲဧ။္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္ပါ။
ေစာႏွင္းႏြယ္စြာ ထန္းပင္ရင္းရခိုင္ေတးျခင္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ပထမဆု၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က ပိုင္ညသွ်င္အဆင့္မွာ ပထမဆုတိရဟိခသူပါ။ ယင္းက တက္ပါလတ္ေတ ေစာႏွင္းႏြယ္ေရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၿပိဳင္ရလို႕ ေခတ္အႀကိဳက္ဘာသာရပ္မွာ ဒုတိယဆုကို ရဟိခေရ ကလိန္႕ေမေခ်ပါ။
ကၽြန္ေတာ္က ေဒအဆင့္ထိေရာက္လာဖို႕အတြက္ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳးစားလာရစြာတိ၊ လက္ဦးေတးရြီးဆရာတိ၊ အတီးပိုင္ညာသွ်င္တိစြာ ဇာသူတိပါေလလို႕ မီးလိုက္ေတခါ သူက လက္ဦးဆရာတိကို ေျပာျပပါေရ။
သူ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႕အတြက္ ရခိုင္မိုႏိုအဆိုေတာ္ ေဒၚ၀င္းေမနဲ႕ေလ့ က်င့္ပါေရလတ္။ ေတးျခင္းရြီးဆရာက ဂီတစာဆိုအခင္ထြန္း(စစ္ေတြ)ျဖိဳက္ၿပီးေက ``သဇင့္ဒါယူ ရခိုင္သူ´´ေတးျခင္ကို စတင္သီဆိုခစြာပါ။ ကူညီပံ့ပိုးတီးပီးကတ္ေတ အတီးပိုင္ညာသွ်င္တိကေတာ့ခါ သစၥာသွ်င္တီး၀ိုင္းက ဆရာေက်ာ္သိန္းေမာင္၊ ဆရာဦးျမေက်ာ္၊ ဆရာထြန္းလွရို႕ျဖိဳက္ပါေရလတ္။ ေစာႏွင္းႏြယ္က လက္ဦးဆရာတိကို တစ္ခါေလ့ မမိန္႕ပါ။ အၿမဲဦးထပ္တင္လို႕ ဟိပါေရလို႕ ေျပျပပါေရ။ ေက်းဇူးသွ်င္လက္ဦးဆရာတိကို မမိမေပ်ာက္အၿမဲဦးထိပ္တင္ေရသူဆိုစြာ တစ္ခါေလ့ေအာက္မက်ပါ။ အၿမဲထြန္းေတာက္ပနီေရ ၾကယ္တစ္ပြင့္အျဖိဳက္ေတဟိနီပါလိမ့္ေမ။
အဓိဌာန္ဆရာေတာ္ဘုရားမြီးနီ႕က်င္းပခေရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ဆရာထြန္းသိန္း၊ ကိုေမာင္ကိုကိုရို႕နဲ႕ မညွာစိမ္းခိုင္ရို႕သီဆိုခေရ ``ထြန္းကားခလီ ေ၀သာလီ´´ေတးျခင္းကို သူနဲ႕ေမာင္ကိုကိုရို႕တြဲၿပီးေက ဆိုခေရ။ ``မုနိမဟာဘဂ၀ါ´´ေတးျခင္းကိုလည္း ဆိုခပါေရလတ္။ အတီးကိုေတာ့ခါ ဆရာဦးထြန္းသိန္းရို႕အဖြဲ႕က တီးပီးခစြာပါလို႕ ေျပာျပပါေရ။
ဗြီစီဒီအခြီမွာ ေတးျခင္းဆိုစြာဇာခါကစေလလို႕ မိန္းၾကည့္ေရခါ သူက ကိုေဇာ္ထြန္းနဲ႕ အခင္ဦးေမာင္သိန္းရို႕စီစဥ္ေရ အခင္ဦးေမာင္သိန္း (Live Show)အခြီမွာ ``ရိုးေတာင္ထက္က သႏၱာပန္း´´ေတးျခင္း၊ အခင္ဦးေမာင္သိန္းနဲ႕တြဲဆိုထားေရ ``ရိုးမၿမီက လွပါေရ´´ေတးျခင္းကို စတင္သီဆိုခေရလို႕ ေျပာျပပါေရ။
ဒုတိယအခြီမွာ ဆိုၿဖိဳက္စြာက Aussar အသင္းက ဦးစီးထုတ္ေတ (Starry Night)ၾကယ္စံုညဥ့္အခြီမွာပါ။ ကိုဒိုး(အ္)ရီရီးေရ ``တစ္ကိုယ္ႏြမ္း´´ေတးျခင္း၊ ကိုဒိုး(အ္)ရီ၊ ရီလႈိင္းျပာ၊လီလႈိင္းရို႕နဲ႕တြဲၿပီးေက ၾကယ္စံုညဥ့္အဖြင့္ေတးျခင္းဆိုစြာမွာေလ့ ပါခေရလို႕သိရပါေရ။
တတိယအခြီက အလင္းတံခါးေခတ္မီစာၾကည့္တိုက္ရန္ပံုေငြရဟိေရးအတြက္ထုတ္ေတ ဗြီစီဒီအခြီမွာ ကိုဒိုး(အ္)ရီရြီးေရ ``ကိုကို´´ေတးျခင္းကို ဆိုခပါေရလို႕ ေျပာျပပါေရ။ ယင္း ``ကိုကို´´ေတးျခင္းစြာ ကေလေခ်တိႀကိဳက္ေတေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ပါ။ ေစာႏွင္းႏြယ္စင္ထက္က ``ကိုကို´´ေတးျခင္းကိုဆိုေက စင္ေအာက္က ကေလေခ်တိလိုက္လို႕ ဆိုကတ္။ ေ၀ွါကတ္ေတေတးျခင္းပါ။ ေခတ္စကားနဲ႕ေျပာရေက ေပါက္ေတေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ပါ။
တစ္ကုိယ္ေတာ္စီးရီးထုတ္ဖို႕အစီအစိုဟိလာလို႕ မိန္းၾကည့္ခါ သူကဂီတစာဆို အခင္ထြန္း(စစ္ေတြ)ကိုယ္တိုင္ရြီးၿပီးေက ယင္းဆရာကိုယ္တိုင္ ထုတ္ဖို႕ၿဖိဳက္ေတ ``ခ်စ္ေတဆိုတိုင္း ယံုရဖို႕လား´´အခြီကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က စတီရီယိုမွာ အသံသြင္းၿပီးသား၊ စီဒီလုပ္ၿပီးသားပါ။ ဗြီစီဒီ (အရုပ္ထည့္ၿပီးမွ)ျဖန္႕ဖို႕ထင္ပါေရလို႕ ေျပာျပပါေရ။
သမီးေစာႏွင္းႏြယ္အနီနဲ႕ ရခိုင္ေတးျခင္းမိုႏိုဆိုစြာနဲ႕ စတီရီယိုေတးျခင္းဆိုစြာအပိုင္းမွာ ဇာလိုင္းကိုပိုၿပီး အားသန္ေလ့လို႕ မိန္းၾကည့္လိုက္ေတခါ သူက မိုႏိုပါ စတီရီယိုပါ ႏွစ္လိုင္းစလံုးကို သေဘာက်ၿပီးေက ႏွစ္လိုင္းစလံုးကို ဆိုခ်င္ပါေရလတ္။
ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိ မေပ်ာက္ကြယ္၊ မတိမ္ၿမဳပ္လားေအာင္ ဆက္ၿပီးေက ေတတန္႕အသက္ရွည္ေအာင္ ဇာပိုင္လုပ္ရဖို႕ေလးဆိုစြာကို သူက မိုႏိုေတးျခင္းရြီးနီေရ ေတးရြီးဆရာတိက ေတးျခင္းအေကာင္းအမ်ားႀကီးရြီးႏိုင္ဖို႕၊ ထန္းပန္ရင္းရခိုင္ေတးျခင္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ ၿပဳလုပ္ပီးေရပိုင္ တျခားရပ္ကြက္တိ၊ တျခားၿမိဳ႕ရြာတိမွာ ေလ့ ၿပိဳင္ပြဲတိ ႏွစ္စိုင္ႏွစ္တိုင္းလုပ္ပီးႏိုင္ေကေတာ့ခါ ရခိုင္မိုႏို္ေတးျခင္းတိ အသက္ရွည္ေတတန္႕ႏိုင္ဖို႕ ထင္ပါေရလို႕ ျပန္ေျဖပါေရ။ အခု ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းရြီးဆရာတခ်ိဳ႕ ေတးျခင္းရြီးနီစြာကို တန္႕ထားကတ္ေတလို႕ ၾကားမိပါယင့္။ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ဆက္ရြီးကတ္ဖို႕တိုက္တြန္းခ်င္ပါေရ။ အားပီးပါယင့္ ဆက္ရြီးကတ္ပါလို႕။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းအသက္မသီဖို႕စြာမွာ မိုႏိုေတးျခင္းရြီးဆရာတိအေပၚမွာေလ့ မူေတနီေရလို႕ သံုးသပ္မိပါေရ။
ေစာႏွင္းႏြယ္ ေဒပိုင္ဂီတစင္ျမင့္ကို ေရာက္လာဖို႕အတြက္ ဂီတဗီဇပါလာစြာက အဖသြီးပါလာလို႕ပါ။ သူ႕အဖဦးေအာင္ေစာသိန္းက လူပ်ိဳဘ၀ခါ ဂီတာတီးၿပီးေက ဂစၧပလႈိင္းသံအဖြဲ႕နဲ႕ ေတးျခင္းဆိုခပါေရလတ္။ ေယနဲ႕ေလ့ အိမ္ကအားပီးၿပီးေက သမီးေတးျခင္းဆိုစြာေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္လို႕ အားပီးထိန္းပီးနီစြာပါ။ သူ႕ကို ၀ါဂ်ီးမ ျဖိဳက္ေအာင္အထိ ေတးျခင္းဆိုဖို႕လားလို႕ မီးၾကည့္ေရခါ သူက ၿပံဳးၿပီးေက ပရိသတ္လက္ခံေက ၀ါဂ်ီးမၿဖိဳက္ေတအထိ ေတးျခင္းဆိုခ်င္ပါေရလို႕ ေျဖပါေရ။
ျမန္မာဂီတနယ္မွာပါ ရခိုင့္ဂီတနယ္မွာပါ ကိုယ္ပိုင္စာသား၊ ကိုယ္ပိုင္သံစိုင္ရွာ၊ ကိုယ္တိုင္ ဆိုေရ အဆိုေတာ္တိဟိေရပိုင္ ေစာႏွင္းႏြယ္ေလ့ ယပိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႕လား၊ လုပ္ခ်င္လားလို႕ မီးေရမိန္းခြန္းကို သူက ယင္းပိုင္လုပ္တတ္ေတ အဆိုေတာ္တိကို ကေကာင္းခ်ီးက်ဴးပါေရ၊ အားက်ပါေရလတ္၊ ေယေကေလ့ သံစိုင္ရွာ၊စာသားထည့္အလုပ္က ပိုင္ညာအဆင့္ျမင့္ဖို႕ အတြိအႀကံဳမ်ားဖို႕ ရင္က်က္ဖို႕လိုေၾကာင္း၊ သူက ဂီတအသက္ႏုနီသိလို႕ မလုပ္ျဖိဳက္သိေၾကာင္း၊ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လုပ္ၾကည့္ဖို႕စိုင္းစားထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ဆုိစြာက လုပ္ၾကည့္မွသိပါဖို႕လို႕ ေျပာပါေရ။ သူက ေလာေလာဆယ္မွာ ဂီတအမ်ိဳးအစားတခုကိုေလ့ မတီခတ္တတ္ပါသိ။ ေနာက္ခါေတာ့ခါ ဂီတာအတီးပညာကို သင္ယူတီးခတ္ဖို႕ ဆႏၵဟိပါေရလို႕ သိခရပါေရ။
သူေရ စစ္ေတြၿမိဳ႕ထက္မွာ ေတာင္မက ေက်ာက္ေတာ္၊ ပဏၰားကၽြန္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ေမာင္ေတာ၊ ေျမပံု၊ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႕ အမ္းၿမိဳ႕တိကိုလားေရာက္ ေျဖေဖ်ာ္သီဆိုဖူးေရ အဆိုေတာ္ပါ။
စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ဂီတအသိုင္းအ၀ိုင္းလူတိ၊ သာရီးနာရီးကိစၥ၊ ဂီတပညာရပ္တိကို လက္ဆင့္ကမ္းသင္ကတ္ဖို႕အတြက္ ဂီတအစည္းအရံုးတစ္ရပ္ဖြဲ႕သင့္ဗ်ာလ္လို႕ထင္ေရ။ သမီးသေဘာဆႏၵကိုေျပာျပပါလို႕ မိန္းလိုက္ခါ သူၾကားထားစြာကို ေျပာျပပါေရ။ ဂီတအစည္းအရံုး (ဗဟို)က ၇ခိုင္ျပည္နယ္ကိုလားၿပီးေက ဂီတအစည္းအရံုးဖြဲ႕ဖို႕ စီစိုင္နီေရလို႕ ၾကားထားပါဗ်ာလ္။ ယင္းခ်င့္မွာ အရြီး၊ အတီး၊ အဆို၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလႊာအသီးသီး က႑အလိုက္ဖြဲ႕စည္းလားဖို႕လို႕ ၾကားထားပါေရလို႕ ေျပာျပပါေရ။
ေစာႏွင္းႏြယ္ကို ဗြီဒီယိုမင္းသမီးတင္ၿပီးေက ၇ိုက္ဖို႕၊ ရခိုင္ဒါရိုက္တာတိက လာေခၚေက ရိုက္ဖို႕လားလို႕မီးၾကည့္ေရခါ သူက ဗြီဒီယိုရိုက္ဖို႕ ၀ါသနာမပါ။ စိတ္ကူးေလ့ မဟိပါ။ မိဖတိကေလ့ အားမပီးေရအတြက္ ဗြီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ေလာကကို မ၀င္ပါလို႕ ေျပာျပလိုက္ပါေရ။
သမီးကိုခ်စ္ကတ္ေတ မိဘျပည္သူရို႕ကို ဇာစကားလက္ေဆာင္ပါးခ်င္ေလ။ ၀ံသရကၡိတမဂၢဇင္းက တစ္ဆင့္ေျပာလိုက္ပါလို႕ စကားခင္းလိုက္ေတခါ ေစာႏွင္းႏြယ္က သမီးကို အားပီးခ်စ္ခင္ကတ္ေတ မိဖျပည္သူတိကို ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ။ အကၽြန္ရို႕စင္ထက္မွာ ေတးျခင္းဆိုေရခါ ပရိသတ္အားပီးမႈဟိမွ စ်ာန္၀င္စြာ ဆိုေကာင္းစြာပါ။ ပရိသတ္ကို မုန္းေအာင္ ၊ အျမင္ကတ္ေအာင္လုပ္ေက ယင္းအဆိုေတာ္အသက္မရွည္ပါ။ စင္ေအာက္ကို အယင္ေရာက္လားပါဖို႕။ နားေထာင္အားပီးေရ မိဖျပည္သူရို႕ကို ေလးေလးစားစားခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ မိတၱာထားဆိုျပပီးမွ ပရိသတ္က ခ်စ္စြာပါ။ သမီးက အားပီးကတ္ေတပရိသတ္ကို ခ်စ္ခင္ပါေရ။ ဦးထိပ္တင္ရွိခိုးပါေရ။ ဆက္လက္ၿပီးေက သမီးကို အားပီးခ်စ္ခင္ကတ္ပါလို႕။ သမီးကလည္း ဆက္လက္ၿပီးေက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလားပါေမလို႕ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေရလို႕ သူ႕စကားကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါေရ။
ဂီတစင္ျမင့္ထက္ကို လင္းလက္ၾကယ္တစ္ပြင့္အျဖိဳက္ေရာက္ဟိလာေရ သမီးေခ် ရခိုင္အဆိုေတာ္ေစာႏွင္းႏြယ္ တစ္ေယာက္ ေဒထက္မက ေအာင္ျမင္ပါစီ၊ ျပည္သူခ်စ္ေတအႏုပိုင္ညာသွ်င္တစ္ေယာက္ျဖိဳက္ပါစီလို႕ မိတၱာပို႕လိုက္ပါေရ။
ဗဂ်ီးေက်ာ္ (စစ္ေတြ)
၇.၁၁.၂၀၀၉
ေအာင္တံခြန္၀သရကၡိတ မဂၢဇင္း အတြဲ(၃) အမွတ္(၃) ဇန္န၀ါရီ (၂၀၁၀)မွ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါေရ။
www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပပါေရ။