PROFILE
အမည္ - ဦးထြန္းသိန္း
အသက္ - ၅၇ႏွစ္
အလုပ္အကိုင္ - ဆိပ္ကမ္းမွဴး
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။
ဂီတတီးခတ္မႈ - စႏၵရား၊ ကီးဘုတ္၊ တေယာ၊ မယ္ဒလင္၊ ဒံုမင္း၊ ျမန္မာဂီတာ။
လိပ္စာ - အမွတ္ ၁၂၈၊ စက္ရံုလမ္း၊ အကြက္ (၁)၊ ဆင္ကူးလမ္းရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

၀ံသရကၡိတမဂၢဇင္း စာတည္းအဖြဲ႕ တာ၀န္ပီးခ်က္အရ မိုႏိုေတးျခင္း ဂီတမွဴး၊ စႏၵရား ဦးထြန္းသိန္း နန္႕ တြိဆံုမီးျမန္းျဖစ္ခပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ႕ဇာတိ ဇာရြာကပါေလ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဆင္ကူးလမ္း၊ အကြက္ (၁) ရြာသားျဖစ္ပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ ရခိုင္ေတးျခင္းေလာကကို စတင္၀င္ေရာက္ခေရ ႏွစ္ကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ ရခိုင္ေတးျခင္းေလာကကို ၁၉၆၈ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၀င္ေရာက္ခပါေရ။ ဂီတစာဆို အခင္ထြန္းရြီးစပ္ၿပီးေက၊ အဆိုေတာ္ မသန္းျမင့္ သီဆိုေရ ``အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္ျပည္´´ေတးျခင္းကို စတီးျဖစ္စြာပါ။

မီး။ ။ ဆရာ့အနီနန္႕ ဂီတပညာကို သင္ၾကားခေရ လက္ဦးဆရာတိက အသူပါေလ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ဦးဆရာတိက စႏၵရားပညာကို မင္းျပားၿမိဳ႕က စႏၵရား ဦးဦးသာထြန္း (ကြယ္လြန္) ဗက္မွာ သင္ယူခပါေရ။ မယ္ဒလင္ပညာကို ဆင္ကူးလမ္းရပ္ကြက္က ဦးစိန္ထြန္းေအာင္ (ကြယ္လြန္)နန္႕ (မယ္ဒလင္၊ တေယာ)ပညာကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕က ဦးဦးလွေသာင္းရို႕ဗက္မွာ ပညာသင္ယူခပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ ဆုရဖူးေရ ဂီတၿပိဳင္ပြဲတိ ဟိခပါလာ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပေရ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ (ဆိုကေရးတီး)တေယာၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀ါသနာသ၊ွ်င္အဆင့္ တတိယဆုကို ရဟိခပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ့ ဂီတပညာနန္႕ တီးခတ္ပီးခေရ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းပုဒ္ရြီ ဇာေလာက္ဟိပါေလ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ တီးခတ္ပီးခေရ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း ပုဒ္ရြီ အနည္းဆံုး (၅၀)ပုဒ္ေလာက္ ဟိပါဖို႕။

မီး။ ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးဂီတနန္႕ ရခုိင္စတီရီယိုေတးဂီတ ဇာပိုင္ကြာပါေလ။ ဆရာဘာ၀ါ ဇာခ်င့္ကို ပိုႀကိဳက္ပါေလ။
ၿဖီ။ ။ မိုႏိုေတးျခင္းဆိုစြာက စႏၵရား၊ တေယာ၊ ႏွဲ၊ ပလြီ၊ စည္းနဲ႕ ၀ါး စေရ ဒူရိယာပစၥည္းတိကို သံုးၿပီးေက အသံေကာင္းေရ ေတးသံသွ်င္က နားေထာင္သူ ပရိသတ္ရို႕နား၀င္ခ်ိဳပီတိျဖစ္ေအာင္ စည္းနဲ႕၀ါး ဟန္ခ်က္ညီညီကိုက္ပနာ ၿငိမ္းေညာင္းသာယာေရ ေတးသံစဥ္ကို သံုးလို႕ သီဆိုၿဖီေဖ်ာ္ကတ္ရေရ အႏုပညာမ်ိဳးျဖစ္ပါေရ။ စတီရီယိုေတးျခင္းဆိုစြာက အေနာက္တိုင္း အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေတ အေနာက္တိုင္းဂီတာ၊ ဒရမ္နန္႕ အရာ ဒူရိယာပစၥည္းတိုကို သံုးၿပီးေက နားေထာင္သူ ပရိသတ္စိတ္ကို ဆူေအာင္၊ ျမဴးေအာင္၊ ခုန္ခ်ငေအာင္ စိတ္ကို ဆြပီးတတ္ေတ အတီးမ်ိဳးျဖစ္လို႕ စတီရီယို-မိုႏိုဆိုစြာက အပူနန္႕ အအီးရို႕သေဘာပိုင္ ကြာဟမႈဟိကတ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိကို ပိုႀကိဳက္ပါေရ။

မီး။ ။ ရခိုင္ေတးျခင္းေလာကမွာ ဆရာရို႕မိုႏိုသမားတိ အင္အားဟိေရလို႕ ယူဆပါယင့္လား။
ၿဖီ။ ။ အယင္ကခါ ေတးျခင္းဆိုိဖို႕ ၀ါသနာပါေရ ၀ါသနာသွ်င္တိေရ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းကို မမက္မေမာ၊ လိုလိုခ်င္ခ်င္ေလ့လာလိုက္စား သင္ယူၿပီးေက ဂုဏ္ယူပနာ ဆိုခကတ္ပါေရ။ အဂုအခါ ၀ါသနာသွ်င္တိ၊ အဆိုေတာ္တိထဲက အခ်ိဳ႕ အဆိုသွ်င္တိေရ မိုႏိုေတးျခင္းကို ဆိုေက ေခတ္မမီဗ်ယ္၊ ေခတ္ေနာက္က်လားဗ်ယ္လို႕ ယူဆၿပီးေက မိုႏိုေတးျခင္းအစား ကိုယ့္အသံနန္႕ ေတးျခင္းလိုက္ဖက္မွန္း၊ မလိုက္ဖက္မွန္းမသိ ေတးျခင္းေျပာင္းလို႕ဆိုလာကတ္စြာ တြိရပါေရ။ ေကာင္း မေကာင္း ပရိသတ္က သိကတ္ပါေရ။ ေဒပိုင္ရာ ျဖစ္နီကတ္ဖို႕ဆိုေက ကၽြန္ေတာ့္အထင္ မ်ားမၾကာခင္ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိ ေပ်ာက္ကြယ္လားဖို႕ အလားအလာ ဟိေရလို႕ ဆိုခ်င္ပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ့ဗက္မွာ ဂီတပညာသင္လားခေရ လူငယ္ ဇာႏွစ္ေယာက္ ဟိခဖူးပါေလ။ ယင္းသူတိထဲက ထင္ရွားေရ လူနာေမတိကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္ဗက္မွာ ဂီတပညာကို ပညာတစ္ခုအနီနန္႕ တန္ဖိုးထားပနာ လာလို႕သင္ယူကတ္ေတ အေသွ်တိက မဟိသေလာက္နည္းပါးပါေရ။ ကၽြန္ေတာ့္အနီနန္႕ ဂီတပညာကို ေစတနာနန္႕ အလကားသင္ပီးဖို႕ ဆႏၵဟိပါေရ။ အဂုလက္ဟိမွာ ဂီတအေျခခံကို ဂရုတစိုက္သင္ယူနီေရ တပည့့္မေသွ်တစ္ေယာက္ကလြဲလို႕ ဂီတပညာကိုအခ်ိန္ျပည့္သင္ယူသူ မဟိသေလာက္ပါဗ်ယ္။ ေဒအတိုင္းရာဆိုေက ရခိုင္မွာ ဂီတမ်ိဳးဆက္ ျပတ္လားဖို႕ရာ ဟိပါဗ်ယ္။ တစ္ခ်က္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီကတ္ရပါဖို႕။

မီး။ ။ အဂုလက္ဟိထင္ရွားေရ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းရြီးဆရာ ဇာႏွစ္ေယာက္ ဟိပါေလ။ နာေမတိကို တစ္ခ်က္ ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ အဂုလက္ဟိထင္ရွားေရ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း ရြီးဆရာတိက ဦးဦးထြန္းလွ (ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း)၊ ဦးဦးေမာင္သန္း၊ ဦးထြန္းေအာင္သာ၊ ဦးဒိုးေမာင္၊ ဦးေမာင္တင္ေအာင္၊ ဦးသာတင္( အမ္တီတီ)၊ ဦးမင္းသိဏ္းထြဏ္း(မင္းျပား)၊ ဦးလျပည့္ေအာင္(ေက်ာက္ေတာ္)၊ ဦးလွသိန္း (ဓည၀တီလွသိန္း)၊ ေတးသံသွ်င္ ဦးေမာင္သိန္း၊ ဦးရန္ႀကီးေအာင္(ေက်ာက္ျဖဴ)၊ ဦးလြမ္းေ၀(သံတြဲ)၊ ရမၼာ၀တီစံ၀င္း အစဟိေရ ေတးရြီးဆရာတိ ျဖစ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္လက္လွမ္းမမီေရ ေတးရြီးဆရာတိေလ့ ဟိကတ္ပါဖို႕ရာ။

မီး။ ။ ဆရာ စင္တင္ပီးခေရ ရခိုင္မိုႏိုနန္႕ စတီရီယိုေတးျခင္း အဆိုေတာ္တိကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္သင္ၾကားစင္တင္ပီးခေရ အမ်ိဳးသားအဆိုေတာ္က ဦးေမာင္သိန္း တစ္ေယာက္တည္းရာဟိပါေရ။ တစ္ခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီအဆိုေတာ္ တိကို အဆိုနန္႕ပတ္သက္လို႕ သိထားသင့္ေရ အခ်က္အလက္တိကို အနည္းအက်ဥ္းရာ သင္ပီးဖူးပါေရ။ ဥပမာ - ညွာစိမ္းခိုင္၊ ေစာႏွင္းႏြယ္နန္႕ ဦးခင္သိန္း(ရီလႈိင္းျပာ)ရို႕ပါ။

မီး။ ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းအဆိုေတာ္တိထဲက ဆရာအႀကိဳက္ဆံုးေယာက်ာ္းအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္နန္႕ မိန္းမအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္နာေမကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းအဆိုေတာ္တိထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆံုးေယာက်ာ္းအဆိုေတာ္က ဦးေမာင္သိန္းျဖစ္ၿပီးေက မိန္းမအဆိုေတာ္က ေစာႏွင္းႏြယ္ျဖစ္ပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာ့အနီနန္႕ ဂီတသင္တန္းဖြင့္ဖို႕ အစီအစဥ္ဟိပါလာ။
ၿဖီ။ ။ သင္ယူဖို႕လူငယ္မ်ိဳးဆက္ဟိေက အခ်ိန္မရြီးသင္ပီးဖို႕ ဆႏၵဟိပါေရ။

မီး။ ။ စစ္ေတြမွာ စုစည္းၿပီးသား မိုႏိတီး၀ိုင္း ဇာႏွစ္ခုဟိပါေလ။ နာေမတိကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ စစ္ေတြမွာ စုစည္းၿပီးသား မိုႏိုတီး၀ိုင္း တစ္ခုေလ့ မဟိပါသိ။ အခါအားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ေက ၿမိဳ႕ထက္က ၀ါသနာသွ်င္တိ စုၿပီးေက အေပ်ာ္တမ္းစုလို႕ ၀ိုင္းဖြဲ႕တီးကတ္ေတ တီး၀ိုင္းမ်ိဳးရာ ဟိပါေရ။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာက စနစ္တက်စုစည္းၿပီးသား မိုႏိုတီး၀ိုင္းတိ ဟိသင့္ဗ်ယ္လို႕ ျမင္ပါေရ။

မီး။ ။ ဆရာရို႕တစ္ခါတစ္ရီ စုၿပီး တီးကတ္ခါ အသူအသူရို႕နန္႕ စုဖြဲ႕တီးကတ္ပါေလ။
ၿဖီ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္အနီ႕နန္႕ တီး၀ိုင္းမွာ အကူအညီေခၚေက ေစတနာနန္႕ ပါ၀င္တီးပီးစြာက လြဲလို႕ ပိုင္သီတီး၀ိုင္းမဟိပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗံုဆရာ ဦးေက်ာ္ညြန္႕၊ ကိုေမာင္အုန္းခင္၊ မယ္ဒလင္ ကိုေက်ာ္သိန္းေမာင္၊ ကိုဘေသာင္း၊ ဘင္ဂ်ိဳ ကိုေအးထြန္း၊ တေယာ ကိုထြန္းေအာင္သာ၊ စည္းနန္႕၀ါး ဦးလွထြန္းရို႕နန္႕ တြဲလို႕ တီးကတ္ပါေရ။

မီး။ ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း စီးရီးထုတ္ဖို႕ ကိုယ့္စစ္ေတြမွာ အဆို၊ အတီး၊ အသံသြင္းစြာတိ ျဖစ္ႏိုင္ပါဗ်ယ္ လာ။ ေဒပိုင္ စတူဒီယို ဇာႏွစ္ခုဟိပါေလ။ နာေမတိကို ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။ စစ္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာစက္နန္႕ တီးခတ္အသံဖမ္းယူေရ အသံသြင္း စတူဒီယို (ႏွစ္)ခု ဟိပါေရ။ ယင္းခ်င္တိက လမ္းမၾကီးမွာ ဟိေရ Kiss Music Studio နန္႕ Prince Studio ရို႕ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။

မီး။ ။ ၀ါသနာသွ်င္တစ္ေယာက္က ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း စီဒီတစ္ခ်ပ္စာ ထုတ္ခ်င္ေရဆိုေက ဆရာရို႕က ေတးရြီး၊ သံစဥ္ရွာ၊ အသံသြင္း အစခပ္သိမ္း ထုတ္ေတအဆင့္အထိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပီးႏိုင္ပါဖို႕လား။
ၿဖီ။ ။ ၀ါသနာသွ်င္တစ္ေယာက္ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း စီဒီတစ္ခ်ပ္စာထုတ္ဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အနီနန္႕ တိုင္ပင္ၿပီးေက ပရိသတ္အႀကိဳက္ေတးျခင္းရြီးယူရပါဖို႕။ ဂီတစာဆိုေကာင္းမွ ေတးျခင္းေကာင္းႏိုင္ပါဖို႕။ ေတးျခင္းေကာင္းမွေလ့ ဂီတေလာကမွာ အဆိုေတာ္နာေမ ရႏိုင္ပါဖို႕။ ဥပမာေျပာရေက ``ပင္စည္ေကာင္းမွ အသီးအပြင့္ေကာင္းေရ´´ နမူနာပိုင္ပါ။ ဂီတေလာကမွာ အဆုိေတာ္ တစ္ေယာက္အနီနန္႕ ကိုယ့္ေနာက္က ဂီတစာဆို ဆရာသမားတစ္ေယာက္ မဟိဘဲဲ အႏုပညာေလာကကမွာ တာရွည္မရပ္တည္ႏိုင္ပါ။

မီး။ ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းေလာက တိုးတက္ဖို႕ လိုအပ္ခ်က္တိဟိေက တစ္ခ်က္ေျပာျပပါ။
ၿဖီ။ ။
(က) ဂီတပစၥည္းတိျပည့္စံုႏိုင္ဖို႕ ေဖသာဟိေရလူတိ ပါ၀င္ပူးေပါင္းအားပီးဖို႕လိုပါေရ။
(ခ) ေနာက္ဆံုးေပၚ ဂီတပစၥည္းတိ လက္၀ယ္ဟိနီေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႕ လိုပါေရ။
(ဂ) အၿခီခံျဖစ္ေတ ေတးဂီတအဖြဲ႕တိ အမ်ားႀကီးထူေထာင္ထားဖို႕ လုိပါေရ။
(ဃ) ယင္းေတးဂီတအဖြဲ႕တိ လက္စြမ္းျပတီးခတ္ႏိုင္ဖို႕နန္႕ သင့္တင့္ေရ ၀င္ငြီရဟိႏိုင္ဖို႕ ပြဲလမ္းသဘင္တိ စင္တင္ဂီတပြဲတိ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပပီးဖို႕ လိုပါေရ။
(င) ေတးဂီတအဖြဲ႕တိ ပူးေပါင္းပနာ သႀကၤန္ခါရို႕မွာ ရခိုင္ေတးျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ တူရိယာအတီးၿပိဳင္ပြဲတိ က်င္းပပီးျခင္းျဖင့္ အဆိုေတာ္သစ္တိ၊ အတီးအမႈတ္သမားသစ္တိကို ေဖာ္ထုတ္ပီးဖို႕ လိုပါေရ။
(စ) ေတးဂီတအဖြဲ႕တိက ဦးစီးေရ အတီးအမႈတ္၊ အဆိုသင္တန္းတိကို ႏွစ္စဥ္နြီရာသီမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပီးဖို႕ လိုပါေရ။
(ဆ) ရခိုင္ေတးဂီတေလာက အၿခီအနီသတင္းကို ျပည္သူတိစိတ္၀င္စားနီေအာင္ ရခိုင္ေဒသ ထုတ္မဂၢဇင္းတိက အခါမလပ္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပနီဖို႕ လိုပါေရ။
(ဇ) သႀကၤန္ကာလမွာ ရခိုင္ရိုးရာ အတီးအမႈတ္ (ေခတ္ေဟာင္း+ေခတ္သစ္)တိနန္႕ ၿဖီေဖ်ာ္ေရ မ႑ပ္ႀကီးတိ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းကတ္ရပါဖို႕။
(စ်) ရခိုင္ေတးဂီတ တိတ္ခြီတိကို ရခုိင္သူ/သားအမ်ားစုက ခိုးကူးခြီကို အားမပီးဘဲ ပင္မအခြီကိုရာ အားပီးကတ္ဖို႕လိုပါေရ။ စ်ီးသက္သာေရဆိုၿပီး ခိုးကူးခြီတိကို ၀ယ္ယူအားပီးနီသရြိ ရခိုင္ခြီ ထုတ္လုပ္သူတိအနီနန္႕ ရွိကိုဆက္လို႕ အခြီမထုတ္၀ံ့ကတ္ပါဗ်ယ္။
(ည) ရခိုင္ေတးျခင္းအခြီကို ရခိုင္သားတိက အမ်ိဳးသားေရ တာ၀န္တစ္ရပ္အနီနန္႕ အားမပီးကတ္ေက ရခိုင္ေတးျခင္းတိေလ့ မ်ားမၾကာခင္မွာ ဂီတေလာကထဲက ထြက္လားကတ္ရဖို႕ အၿခီအနီဟိပါေရလို႕ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ျမင္ယူဆပါေရ။

တြိဆံုမီးျမန္သူ
ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း
၂၁.၅.၂၀၀၈
ေအာင္တံခြန္ ၀ံသရကၡတ မဂၢဇင္း အတြဲ(၂) အမွတ္(၂) ၂၀၀၈၊ ေအာက္တိုဘာလထုတ္မွ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါေရ။
www.myomornlay.ning.com ကကူးယူထားေစာ္ပါ။