ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္မွာ အဘယဆုေတာင္းျပည့္
ထိပ္က်င္းေတာင္ေစတီ ဗုဒၶပူေဇနိယပြဲေတာ္ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅.၂၆.၂၇. ရက္နိန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖပီးနိန္ေရ ကိုမ်ဳိးမင္းေလးနဲ႕ အြန္လိုင္းထက္မွာ ေဒပိုင္အင္တာဗ်ဴးလိုက္ရပါေရ....

ထြန္းလင္းေအာင္: မဂၤလာပါကိုမ်ဳိးမင္းေလးမ်ဳိးမင္းေလး: ဟုတ္ပါယင့္


ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုအဂုဇာမွာပါမသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ၊ ဖေလာင္းခ်တ္မွာပါ

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရ ယင္းမွဳေဖ်ာ္ေျဖမွဳပီးရေရ အရသနဲ႕ ေဒကိုယ့္ၿမိဳ႕မွာ ေဖ်ာ္ေျဖပီးရေရ ကြာျခားမွဳေခ်ကို
ေျပာျပပါပလင္

မ်ဳိးမင္းေလး: ယင္းမွာ(ကိုယ့့္ၿမိဳ႕)ကေတာ့ ကိုယ္နဲ႕တြိနီက်ပရိသတ္တိပါ။
ေအမွာက်ခါ ကိုယ္၇ို႕နဲ႕၀ီးနီေရပရိတ္သတ္တိနဲ႕တြိ၇လို႕ေပ်ာ္ေလ့ေပ်ာက္ပါေရ ကေကာင္းေလ့ ၀မ္းသာရပါေရ
အားေလ့ တပ်ငး္ကို ပီးကတ္ေစာ္ပါ

ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုနန္႕ အတူတူ အရာအသူ႐ို႕ပါကတ္ပါေလမသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: ရခိုင္ျပည္က အဆိုေတာ္တိျဖစ္ေတ ကိုဦးေမာင္သိန္း၊ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ မ်ိဳးရခိုင္၊ ရီလႈိင္းျပာ(ဦးခင္သိန္း)၊
၀တီစိုးမိုးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ပါပါေရ။ေမာင္ေတာက ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ေလ့
ပါပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုက player အေနနဲ႕ပါလာ မဟုတ္ေက အဆိုေတာ္အေနနန္႕လားခစြာပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလးအဓိကက player အေနနဲ႔ပါ။ ေအမွာက ပရိတ္သတ္တိနဲ႕တြိလို႕ ေပ်ာ္ႀကီးက်ၿပီးေက ဆိုေစာ္ေတာ့ ရွိပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုယင္းကိုလားခေရ လမ္းခရီးအေျခအေနကို တစ္ေခါက္ေခ်ေလာက္ေျပာပါပလင္

မ်ဳိးမင္းေလး: အီးလို႕ပါရာ။ အားလံုး အဆင္ေျပ ခ်ေခ်ာမေမာပါရာ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ေဖ်ာ္ေျဖေရးနိန္႕က ဇာနိန္႕ပါမသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ နီ႕ပါ၊ ပြဲကိုု တရက္ေစာၿပီးေက လုပ္ျဖစ္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုအနိန္နဲ႕ ကိုယ္ေဒသျပင္ပမွ ေဖ်ာ္ေျဖေစာ္စြာ ပထမဆံုးပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: ဟုတ္ပါေ၇ အကိုး ၊ ပထမဆံုးထက္ player တေယာက္အနီနဲ႕ အေလးထားၿပီးေက ေခၚေရ ပထမဆံုးပြဲ ျဖစ္ပါေရ။


ထြန္းလင္းေအာင္: ယင္းပြဲကို စီစဥၤသူ႐ို႕က အသူ႐ို႕ပါေလမသိ ပုဂၢလိကပြဲပါလာ မဟုတ္ေက ရံပံုေငြပြဲပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: ဘုရားပြဲပါရာ အကိုး။ ထိပ္က်င္းေတာင္းေစတီ ဗုဒၵပူေဇနိယပြဲပါ။ စီစဥ္ေစာ္ကေတာ့ ေဂါပကအဖြဲ႕က စီစဥ္ေစာ္ပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရအကို႐ို႕ေဖ်ာ္ေျဖဖို႕လားခကတ္ေတ အဖြဲ႕အျပင္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖပီးေရလူတိလည္းပါပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: ပါပါေရအကိုး၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္က နယ္ခံသား ၊ ယင္းနယ္က နီးစပ္ေတ နယ္ခံသားတိပါ တတူေဖ်ာ္ေျဖကတ္ေစာ္ပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ေဒကအဆိုေတာ္တိေဖ်ာ္ေျဖဟန္ ယင္းကေဖ်ာ္ေျဖဟန္တိ စက္ပစၥည္းသံုးစြဲမွဳေခ်တိ ကြာျခားမွဳေခ်တိက
ဇာပိုင္ဟိပါမသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: စက္ပစၥည္းအေနနဲ႕ေတာ့ တပ်င္းသာပါေရ။ နည္းပညာအပိုင္းအေနနဲ႕ေတာ့ေက အားနည္းပိုင္တြိပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရ၊ အကို႕နန္႕႔ပတ္သက္လို႕မီးခြန္းနည္းနည္းေလာက္မီးပါမယ္ႏွမ္း

မ်ဳိးမင္းေလး: မိနး္ပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို အႏုပညာေလာကထဲကို၀င္လာေရ ရည္မွန္းခ်က္က.....


မ်ဳိးမင္းေလး: အႏုပညာဆိုေစာ္ အားလံုးကို ခံစား၊ ေဖာ္ထုတ္၊လို႕ရပါေရ။ စာသားမပါပဲနဲ႕ပါေလ။ နားလည္လူနားလည္ပါ။ ယင္းပိုင္
ပါးစပ္မဖြင့္ပဲနဲ႕ ရင္ထဲမွာ ရွိနီေစာ္တိကို ေဖာ္ထုတ္ရေစာ္ ကၽြန္ေတာ္က
ပိုႀကိဳက္ပါေရ။ ယင္းတြက္နဲ႕ ေဒအလုပ္ကို လုပ္ျဖစ္ပါေရ။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလ့
အမ်ားႀကီး အႏုပညာနဲ႕ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေခ်တိပိုင္ ပံုစံမ်ိဳးတိကုိ လုပ္လားဖို႕
ကၽြန္ေတာ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပါဗ်ာလ္။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို ဖန္တီးပီးခေရ အေခြတိကို တစ္ေခါက္ေခ်ေလာက္ေျပာျပပါပလင္

မ်ဳိးမင္းေလး: အတီး အေနနဲ႕ေျပာေစာ္ပါလာ။ အဆိုအေနနဲ႕ေျပာေစာ္ပါလာ၊ အရီးအေနနဲ႕ ေျပာေစာ္ပါလာ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ႏွစ္ခုစလံုးကိုေျပာပါပလင္


မ်ဳိးမင္းေလး: အဆိုကေတာ့ေက ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ကၽြန္ေတာ့ကို မြီးဖြားခေရ eden music band က ေခြထုတ္ေတ 99သႀကၤန္မွာ ပထမဆံုး ပါဖူးပါေရ။ ယင္းခါ
မ်ိဳးမင္းေလးနာမည္နဲ႕မဟုတ္ပဲ မင္း၀တီနာမည္နဲ႕လုပ္ဖူးပါေရ။မ်ဳိးမင္းေလး: အရီးအနီနဲ႕က ၁၉၉၈ေလာက္ရွိပါဖို႕ ေစာေအာင္မင္း အၾကင္နာမိုးဆိုေရေခြမွာ အၾကင္နာမိုး၊ ၀ီးလြင့္အတိတ္ေရာင္ (သံစဥ္
ဆရာေအာင္၀င္း) မွာ ရီးဖူးပါေရ။


မ်ဳိးမင္းေလး: အတီးကေတာ့ေက ကၽြန္ေတာ္ရို႕တူတူေခ်(best friend) နဲ႕ေပါင္းၿပီးေက ပထမဆံုး အလင္းအိမ္၊
ရင္ခုန္သံ Remix၊ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္၊ ရင္ေငြ႕မွ်ပါ၊ ၾကယ္စံုဥာဥ္႕။ ညဥ့္ပန္းခ်ီ၊ ရကၡိတဟုေခၚသည္၊ အပ်ံစား၊ ေခာတ္သစ္၊ အာရိယာန္နြယ္၊ အမြီ၊ အလင္းတံခါး၊ ရို႕ျဖစ္ပါေရ။
အရာမိန္႕နီေစာ္တိေလ့ ရွိပါဖို႕လားမသိ။ (ဟဟ ဟ)


ထြန္းလင္းေအာင္: ကိုယ္ဖန္းတီးခေရအေခြတိအေပၚမွာ အားရေက်နပ္မွဳတိဟိပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: အားရပိုင္ ရွိပုိင္ အားမရေစာ္တိေလ့ အမ်ားႀကီးပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဇာအပိုင္းတိကို အားမရေစာ္ပါေလ့မသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေတ mixing အပိုင္ အဓိကထားၿပီးေက အားမရခေစာ္တိပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကိုအႀကိဳက္ဆံုးအေခြဆိုေက ဇာအေခြကိုညႊန္းပါဖို႕မသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: အာရီယာန္နြယ္၊ အပ်ံစား၊ နဲ႕ ၾကယ္စံုညဥ့္ရို႕ျဖစ္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရပရိတ္သတ္အျမင္နဲ႕ ဖန္တီးေရလူအျမင္ေခ်တိ ကြဲျပားျခားနားမွဳတိက ဇာေၾကာင့္ပါေလ

မ်ဳိးမင္းေလး: ပရိတ္သတ္ကေတာ့ ကိုယ္နားလည္ပိုင္ ခြဲျခားေစာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ခြဲျခားမႈကေတာ့ ကြဲျပားေစာ္ ရွိပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို႕႐ို႕ခြဲျခားမွဳဆိုေစာ္က....

မ်ဳိးမင္းေလး: အဂုေခတ္က ပရိတ္အႀကိဳက္လိုက္လုပ္လို႕ အဆင္ေျပပိုင္ ပရိတ္သတ္တိထဲမွာေလ့ တတ္သိနားလည္ေစာ္လူတိ အမ်ားႀကီးပါ။
ေလ်ာ့မတြက္ပါေက့လို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရ

အကို တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြလုပ္နိန္ေရလို႕ၾကားပါေရဟုတ္ပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: ကၽြန္ေတာ္ရို႕ခြဲျခားမႈက ေကာ္လတီ အပိုင္းကိုု အဓိကထားပါေရ။
ဟုတ္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဇာပံုစံေခ်ဖန္တီးထားပါလဲမသိ

မ်ဳိးမင္းေလး: rock ဘက္ကို အားႀကီးပါေရ။ ဆိုလြယ္ေတးျခင္းပိုင္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အသူ႐ို႕႐ြီးပီးထားကတ္ပါေလ

မ်ဳိးမင္းေလးကၽြန္ေတာ္ဗ်ာလ္ ရီးထားပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ယင္းအေခြကို ပရိသတ္တိနန္႕ ဇာအခ်ိန္ေလာက္မိတ္ဆက္ပီးပါဖုိ႕လဲ

မ်ဳိးမင္းေလး: အေသအခ်ာမဆံုးျဖတ္ရပါသိမ့္။ အေကာင္းဆံုးတင္ျပႏိုင္မွ နဖူးတိြဒူးတြိ ပီးလုိက္ပါဖို႕ယာ

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို႕မွာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုဖြင့္ထားေရလို႕လည္းသိရပါေရ၊

မ်ဳိးမင္းေလး: ဟုတ္ပါေရ။ Music Home နာမည္နဲ႕ဖြင့္ထားပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဇာအပိုင္းတိကိုအဓိကသင္ပီးပါေလ

မ်ဳိးမင္းေလး: ကီးဘုတ္နဲ႕ ဒရမ္ကို သင္တန္းဖြင့္ထားပါေရ။ အရာအပိုင္းတိကုိေလ့ တတ္ကၽြမ္းနားလည္လူတိနဲ႕လက္တြဲလို႕ ဖြင့္လားပါဖို႕။

ထြန္းလင္းေအာင္: ဟုတ္ပါေရ၊ ယေက အကိုလက္႐ွိလုပ္နိန္ေရ အေခြတိဟိပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: ရွိပါေရ။ တူတူေခ်တေခြ၊ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ထပ္ remix ေခြ၊ ၾကယ္စံုညဥ့္ (၂)၊ ကၽြန္ေတာ့္ vocal ေခြ၊ ေမာင္ေတာက သဇာလီဆိုၿပီးေက တေခြ
လုပ္နီကတ္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို အနိန္နဲ႕ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေပါ့ေလ ကိုယ့္ေဒသအျပင္အျခားတစ္ေနရာကို ေျပာင္းဖို႕လို႕ဆႏၵ႐ွိပါလာ

မ်ဳိးမင္းေလး: လံုး၀ (လံုး၀) မရွိပါ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အကို႕လိပ္စာကိုတစ္ေခါက္ေျပာပါလင္

မ်ဳိးမင္းေလး: အမွတ္(၅၈)၊ ငပိန္လမ္း၊ ေဘာက္သီးစုရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာပါ

ထြန္းလင္းေအာင္: ေနာက္ဆံုးအနိန္နဲ႕ ပရိသတ္တိအတြက္ေလ့ စကားလက္ေဆာင္ေခ်တစ္ခြန္းေလာက္ေျပာပါပလင္

မ်ဳိးမင္းေလး: အဂုပိုင္ အားပီးေစာ္တိကိုေလ့ အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္ပါေရ။ မသိေစာ္တိကိုေလ့ လမ္းမွန္ျပပီးပါလို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။

ထြန္းလင္းေအာင္: အဂုပိုင္ေျဖၾကားပီးေစာ္ကို ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ။

မ်ဳိးမင္းေလး: ဟုတ္ပါေရ။ အဂုပိုင္ မိန္းပီးေစာ္ကိုေလ့ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါေရလို႕ ............