ရခိုင္ Hip Hop မိတ္ဆက္

*  2003 MARCH လမွာတူတူ နဲ႕ေမာင္သူ ရုိ႕က(ကိုယ္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္)(X.rays)  ရခိုင္Hip Hop Album ကို ပထမဆံုးစတင္ထုတ္လုပ္ခပါေရ........

*  2004 ခုႏွစ္ MARCH လမွာ X.rays ဖြဲ႔က Second Album  (ျဖစ္ပ်က္သမွ်)ကိုသီဆိုထုတ္လုပ္ခပါေရ.........

*  2006 ခုႏွစ္ MARCH လမွာထုတ္လုပ္ေသာရင္ခုန္သံRemix Album မွာလည္းကိုသန္းေမာင္ရီးသားသီဆိုခေရ ညိဳေခ် ေတးသီျခင္းကို Rap စာသားႏွင္႔တြဲျပီးေကသီဆိုျပီးX.rays အဖြဲ႔ဧ။္လူသိမ်ားေရသီျခင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေတ  ၾကီးခါစင္စစ္ ေတးျခင္းကိုျပန္ျပီးေကRemixversionအျဖစ္ဖန္တီးထားပါေရ..........

*2007 ခုႏွစ္ JANUARY လမွာထုတ္လုပ္ေတ အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ ရခိုင္Albumမွာလည္း တူတူနဲ႔ေမာင္သူ ရို႔က Rap,Hip hop  မ်ားကိုသီဆိုထားကတ္ပါေရ........

*ရင္ေင႔ြမွ်ပါဟူေသာ သျခင္းေခြမွာလည္း တူတူရီးသားထားေရ နိန္႔သစ္ဆိုေရhiphopေတးျခင္းကိုမင္းမင္းပါ၀င္သီဆိုထားပါေရ.........

* 2007 ခုႏွစ္ NOVEMBER လမွာကံထြန္းၾကည္ဆိုေရလူငယ္Rapper တစ္ေယာက္ကအပ်ံစားဆိုေရသျခင္းေခြကသီဆိုထုတ္လုပ္ထားပါေရ............