ရခိုင္ေတးရြီးဆရာ ဂီတစာဆို ဦးထြန္းေအာင္သာနဲ႕ အမိန္းအေျဖ ဗဂ်ီးေက်ာ္ (စစ္ေတြ)

နာေမ = ဦးထြန္းေအာင္သာ
အသက္ = ၅၄ ႏွစ္
အလုပ္အကိုင္ = စစ္ေတြတကၠသိုလ္၀န္ထမ္း
ဂီတတီးခတ္မႈ = မယ္ဒလင္၊ တေယာ၊ ပတၱလား
လိပ္စာ = စက ၄၆၃၊ စစ္ကဲလမ္း၊ ရြာႀကီးေျမာက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

ဆရာ့ဇာတိမြီးရပ္ၿမီကို ေျပာျပပါ။
ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

ေတးဂီတနယ္ကို စတင္၀င္ေရာက္ခေရႏွစ္၊ ပထမဆံုးရြီးေရေတးျခင္းနာေမနဲ႕ သီဆိုသူကို သိခ်င္ပါေရ။
၁၉၇၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၃ရက္နိမွာ ``သဇင္ဆင္လို႕ သခင္ၾကင္လီဗ်ာ´´ေတးျခင္းနဲ႕ ဂီတနယ္ကို စတင္၀င္ေရာက္ခပါေရ။ သီဆိုသူက ေမာင္ထြန္းသိန္း (အၿငိမ္းစား-သစ္ေတာ) ျဖစ္ပါေရ။

အဂုထိ ရခိုင္ေတးျခင္းဇာႏွစ္ပုဒ္ ရြီးျဖစ္ပါဗ်ာလ္ေလ။ မိုႏိုက ဇာေလာက္၊ စတီရီယိုက ဇာေလာက္ ဟိပါေလ။ ဆိုေရလူတိကိုေလ့ ေျပာျပပါ။
ေတးျခင္းအရြီအတြက္ကို အတိအက်မမွတ္မိပါဗ်ာလ္။ ခန္႕မွန္းၿခီ ၁၀၀ေလာက္ေတာ့ခါ ဟိဖို႕ထင္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ ရြီးစြာတိကို ဦးေမာင္သိန္း၊ ျမတ္ထြဏ္းခိုင္၊ ေမာင္ကိုကို၊ ညွာစိမ္းခိုင္၊ ရမၼာ၀တီစံ၀င္း၊ သန္းထြန္းေအး၊ ဘုန္းျမတ္ေကာင္း၊ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ စႏၵာသန္း၊ စန္းလြင္၊ ကိုေက်ာ္သာ၊ မသန္းရီ၊ ကိုေအာင္သာေက်ာ္ (ဆီးရံု) ရို႕ ဆိုခကတ္ပါေရ။

ျပည္ေထာင္စုနိတင္ဆက္ဖို႕ကကြက္အတြက္ ဆရာေတးျခင္းရြီးေရလို႕ သိရပါေရ။ ဇာႏွစ္က ဇာကကြက္အတြက္ ဇာေတးျခင္းတိကို ရြီးခေလ ေျပာျပပါ။
ျပည္ေထာင္စုနိေတးျခင္းတိကုိ ႏွစ္တိုင္းပိုင္ရြီးရပါေရ။ စတင္ရြီးခေရ ႏွစ္က ၁၉၇၉ခုႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးေက ေက်ာက္ရိုးသိမ္း (စုေပါင္းရြီး)၊ ဒိုးယိမ္း (ကိုယ္တိုင္) ရို႕ကို ရြီးၿပီးေက ေနာက္ႏွစ္တိမွာေလ့ ၾကားစီၾကားစပ္ရြီးခပါေရ။ အဂု ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ``လွေပါင္းစံုညီ ရခိုင္ၿမီ´´ျပည္ေထာင္စုနိယိမ္းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ တင္ဆက္ခပါေရ။

ဆရာ့မွာ ဂီတမ်ိဳးဆက္သားတေယာက္ဟိေရလို႕ သိရပါေရ။ နာေမနဲ႕ ထုတ္ခေရအခြီတိကို သိခ်င္ပါေရ။ ဆရာစပ္ပီးေရေတးျခင္းတိ ပါပါလာ။
ေမာင္ကိုကိုျဖစ္ပါေရ။ သူဆိုခေစြာတိက ``ဓည၀တီမွ ေျမာက္ဦးရႊီနန္းသို႕´´စီးရီး၊ ``ကၽြန္းတြင္ဇမၺဴ လူတြင္ရခိုင္´´စီးရီးနဲ႕ ``ႏွစ္ကူးပန္း´´စီးရီးရို႕ျဖစ္ပါေရ။ ``ႏွစ္ကူးပန္း´´မွာ ကိုထြန္းလႈိင္ေတးျခင္းတိနဲ႕ ေရာဗ်ာလ္ထုတ္စြာပါ။ ေမာင္ကိုကိုေတးျခင္းအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ စပ္ပီးခေစြာဟိပါေရ။

ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္း မေပ်ာက္ကြယ္လားရေအာင္ ဇာပိုင္ထိန္းသိမ္းကတ္ရဖို႕လို႕ ဆရာထင္ပါေလ။
ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိ မေပ်ာက္ကြယ္ရေအာင္ ရခိုင္ဂီတ၊ အဆို၊ အရြီး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲတိကို မၾကာမၾကာက်င္းပႏိုင္ကတ္ဖို႕လိုပါေရ။ တဖက္ကေလ့ ထုတ္၀ီသူတိ မနစ္နာရေအာင္၊ စိတ္ဓါတ္မက်ေအာင္ ခိုးကူးခြီ ပေပ်ာက္ေရးကိုေလ့ အဓိကထားရပါဖို႕။

ဆရာ့ပညာတိကို မ်ိဳးဆက္အမြီခံဖို႕အတြက္ ပညာလာသင္ကတ္စြာတိ ဟိပါလာ။
စတီရီယိုေခတ္မစားခင္က မယ္ဒလင္၊ တေယာကို သင္လာကတ္စြာဟိပါေရ။ အဂုေခတ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုသား၊ သားႀကီး ထြန္းထြန္း (ဦးျမထြန္း) တေယာက္ရာ မယ္ဒလင္နဲ႕ တေယာနဲ႕ ပတၱလားသင္နီပါေရ။ သူေလ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ဆိုကေရးတီးၿပိဳင္ပြဲမွာ အဆိုငြီႏွစ္ခု၊ မယ္ဒလင္ အတီးငြီႏွစ္ခု၊ ႀကီးတစ္ခုရဟိထားပါေရ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ပုဏၰးကၽြန္းက ေအာင္ႏိုင္၀င္းျဖစ္ပါေရ။ သူက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆိုကေရးတီ (၁၀-၁၅)မွာ အထူးဆုတစ္ဆု၊ ႀကီးတဆု၊ ငြီႏွစ္ဆု၊ ရႊီတစ္ဆုရဟိၿပီးေက ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၀ါသနာသွ်င္ (ပ)အဆင့္မွာ ငြီတစ္ဆုရဟိဖူးပါေရ။ အဂုမယ္ဒလင္ဆက္သင္နီပါေရ။

ေတးျခင္းရြီးဆရာတေယာက္ျဖစ္လာဖို႕ ဇာတိကို ေက်ာ္ျဖစ္ရဖို႕ေလး၊ သိထားရဖို႕ေလးကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေျပာျပပါ။
ေတးရြီးဖို႕အတြက္ ၁။ အဆိုအားျဖင့္ဆက္ႏြယ္နီေရ သံစဥ္၊ ၂။ အတီးဆက္ႏြယ္နီေရသံစဥ္၊ ၃။ အဆို/အရြီးႏွစ္ခုလံုးနဲ႕ ဆက္သြယ္နီေရစာသား၊ ယင္းအခ်က္သံုးခ်က္နဲ႕ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္မွ ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာပါဖို႕။ ေယနဲ႕ေတာင္ ေတးျခင္းေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္ဗ်ာလ္လို႕ မေျပာႏိုင္ပါသိ။ ကုိယ္ေဖာ္က်ဴးလိုေရေတးျခင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႕ဆိုေရသံနီသံထား လိုက္ဖက္ဖို႕ေလ့ လိုပါသိေရ။း
ဥပမာ - သူရဲေကာင္းတိကုိ ဂုဏ္တင္ရြီးေရေတးျခင္းမွာ သဘာ၀အခ်စ္ေတးျခင္းသံစဥ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရပါဖို႕။
ေယနဲ႕ ေတးျခင္းရြီးဖို႕ဆိုေက ၁။ ဇာကိုမဆို ေဒါင့္မလြတ္ေအာင္ စာဖတ္ပါ။ ၂။ ဇာတိတ္ခြီမဆို ရခိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗမာျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုလားျဖစ္ျဖစ္နားေထာင္ပီးပါ။ ၃။ ေတးျခင္းရြီးၿပီးတိုင္းေလ့ ကိုယ့္စြာကိုယ္က်ီနပ္မနီဘဲ ေတးရြီးတတ္ေတ တျခားေတးရြီးဆရာတိကို ဆိုျပ၊ တီးျဖစ္ခိုင္းပါ။ ေနာက္တခ်က္က ေတးျခင္းရြီးေရနီရာမွာ အပိုဒ္လိုက္ခ်ိန္ခြင္သွ်ာကို ၾကည့္ရပါေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ စသည္အားျဖင့္ စကားလံုး၊ သံစဥ္အခ်ိန္တိကို စိစစ္ရပါေရ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ရသခံစားမႈ မေရာယွက္ဖို႕လိုပါေရ။ ဥပမာ သဘာ၀ေကာင္းကင္ကို တင္စားနီယင္း တစ္ပါဒထဲမွာဗ်ာလ္ ၿမီျပင္ကိုဆင္းလိုက္၊ ေတာထဲကို ၀င္လိုက္၊ ေကာင္းကင္ကို ျပန္တက္လိုက္ မျဖစ္ဖို႕လိုပါေရ။ အဂု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပေရအခ်က္တိကို သတိထားေက ေတးျခင္းေကာင္းတစ္ပိုဒ္ျဖစ္လာပါဖို႕ဗ်ာလ္။

အဂု စစ္ေတြကို အၿခီခံပနာ ဆရာရို႕ ဂီတတီးခတ္နီစြာမွာ တူရိယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ (မိုႏိုေတးျခင္းအတြက္) ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တီခတ္ႏိုင္ေရ ဂီတပညာသွ်င္စာရင္းကို ျပဳစုပီးပါ။
မယ္ဒလင္ - ကိုေအးထြန္း၊ ကိုေက်ာ္သိန္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္လွ၊ ကိုထြန္းသိန္း၊ ဦးျမေက်ာ္၊ ဦးထြန္းေအာင္သာ
တေယာ - ကိုထြန္းသိန္း၊ ဦးထြန္းေအာင္သာ
ပတၱလား - ဦးျမထြန္း၊ ဦးထြန္းေအာင္သာ
ပလြီ - ကိုေက်ာ္သိန္း၊ ေက်ာ္မင္းသန္း
ဗံု - ေမာင္အုန္းခင္
ဘင္ဂ်ိဳ - ဦးေအးထြန္း
ေမာင္းဆိုင္း - မင္းမင္းေဇာ္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း
ႏွဲ - ဦးေက်ာ္သာဦး (မင္းျပား)
စည္း/၀ါး - ဦးလွထြန္း
ကီးဘုတ္ - ဦးထြန္းသိန္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္း၊ ရို႕ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။

ေတးရြီးဆရာက ေတးျခင္းရြီးပီးၿပီးေက အဆိုေတာ္ကို ဇာပိုင္ဆိုရဖို႕ေလး သင္ပီးပါသိလာ။
ေတးျခင္းအသစ္အတြက္ ေတးျခင္း သံစဥ္နဲ႕ ေတးျခင္းရသေပၚဖို႕အတြက္ ေတး၇ြီးစပ္မႈရသကို ေဖာ္ျပၿပီးဆိုျပရပါေရ။

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေတးသံသွ်င္ ညွာစိမ္းခိုင္က အဆိုေတာ္အသက္စြာ ေတးရြီးဆရာနဲ႕ သံစဥ္ရွာသူ လက္ထဲမွာရာ ဟိပါေရ။ မိဖနဲ႕တစ္ဂိုဏ္းတည္းထားသင့္ေရ ပုဂၢိဳလ္တိပါ လို႕ ၿဖီဖူးပါေရ။ ဆရာ့အျမင္ကို ေျပာျပပါ။
ညွာစိမ္းခိုင္ အဂုပိုင္ၿဖီေရအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ပိုင္ေတးရြီးဆရာတစ္ေယာက္အနီနဲ႕ အလြန္႕အလြန္ ၀မ္းသာမိပါေရ။ ညွာစိမ္းခိုင္ကိုေလ့ ေဒပိုင္စိတ္ဟိစြာကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါေရ။ ေယဒါေလ့ အတီးအမႈတ္သမား၊ audio, video စက္သမားတိ အခန္းက႑ကေလ့ အေရးႀကီးစြာဗ်ာလ္ျဖစ္ေတအတြက္ မိမထားသင့္လို႕ ထင္ျမင္မိပါေရ။

မိုႏို္ရခိုင္းေတးျခင္းတိအတြက္ အဂုေပါက္နီေရ ေတးရြီးဥာဏ္ပူေဇာ္ခ စ်ီးႏႈန္းတိကို သိခ်င္ပါေရ။
ေတးျခင္းအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္လို႕ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကို ယူပါေရ။ သမရိုးက် အခ်စ္သဘာ၀ဆိုေရ ေတးျခင္းအတြက္ တစ္ပိုဒ္ကို တစ္ေသာင္းယူပါေရ။ ယိမ္းသျခင္း၊ ဂႏၳ၀င္သျခင္းတိအတြက္ တစ္ပိုဒ္ကို ႏွစ္ေသာင္းကနီ သံုးေသာင္းအထိယူပါေရ။ အတၳဳပၸတၱိ၊ သမိုင္းျဖစ္စဥ္၊ ဇာတ္လမ္းသရုပ္ေဖာ္ေတးျခင္းတစ္ခြီစာအတြက္ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းကနီ တစ္သိန္း ခြဲအထိ ယူပါေရ။

ေတးရြီးဆရာတစ္ေယာက္ေရ ကိုယ္ရြီးေရေတးျခင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဇာေလာက္အထိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဟိပါေလ။ ရခုိင္မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အသံုးျပဳမႈဟိကတ္ပါလာ။
ေတးျခင္းေကာင္းတစ္ပိုဒ္ေက်ာ္ၾကားလားေက ရြီးစပ္ေတ လူနဲ႕မဆိုပါဗ်ာလ္။ ထုတ္၀ီသူရို႕က နားလည္မႈအသိတရားနဲ႕ ပီးေကေတာ့ခါ ရပါဖို႕။ ကၽြန္ေတာ့္အနီနဲ႕ ရွိနီရွိရပ္ရို႕နဲ႕ စာခ်ဳပ္လုပ္စြာေတာ့ မဟိဖူးပါ။ ေယဒါေလ့ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကို ေက်ာ္လြန္၍ ဗမာဘိုင္စကုတ္မွာ ဒါရိုက္တာ ဦးတင္ယုနဲ႕ ဒါရိုက္တာ ဦးစံေရႊေမာင္ရို႕က ကၽြန္ေတာ္ရြီးေရေတးျခင္းတပိုဒ္ကို ယူသံုးလို႕ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးပီးလိုက္ရဖူးပါေရ။ ေတးျခင္းအတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ငြီသံုးေသာင္းက်ပ္ရဟိ လိုက္ပါေရ။ စာခ်ဳပ္ဆိုစြာကေလ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္သစၥာေစာင့္သိကတ္မွ တည္စြာပါရာ။ ေယဒါေလ့ စာခ်ဳပ္တိဟိသင့္ဗ်ာလ္လို႕ ထင္ပါေရ။

ဆရာရြီးပီးခေရေတးျခင္းတိထဲက အႏွစ္ၿခိဳက္ဆံုး ေတးျခင္းတစ္ပုိဒ္ကို ေျပာျပပါ။
ေျပာဖို႕ခက္ခဲေရ မီးခြန္းပါ။ ေယဒါေလ့ ပရိသတ္လက္ခံလို႕ ေက်ာ္ၾကားေရေတးျခင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ေအာင္ျမင္မႈအရဆံုးေတးျခင္းလို႕ ဆိုခ်င္ပါေရ။ ယင္းစံအရဆိုေက ညွာစိမ္းခိုင္ဆိုေရ ရိုးမရံစီလို႕ၿဖီရပါဖို႕။

ဆရာနဲ႕ေခတ္ၿပိဳင္နာေမႀကီးေတးရြီးဆရာတိဟိပါသိလာ။
ဟိပါေရ။ ဆရာဒိုးေမာင္၊ ဆရာအခင္ထြန္း (စစ္ေတြ) ဆရာဦးေမာင္သန္းနဲ႕ ဆရာ ဦးေမာင္သိန္းရို႕ ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္က ဂီတအႏုပညာသွ်င္တိ၊ ရခိုင္အဆိုေတာ္တိကုိ ဇာမွာၾကားခ်င္ပါေလ ဆရာ။
ဂီတအႏုပညာေလာကက က်ယ္ျပန္႕ပါေရ။ စိတ္ရွည္ရပါေမ။ အတီးအမႈတ္သမားတိကို ေျပာဖို႕ဆိုေက ပညာမရခင္ ေအာက္က်ိဳ႕ခံၿပီးေက ပညာရေအာင္ ယူတတ္ဖို႕လိုပါေရ။ ပညာရသင့္သေလာက္ ရလာေက မာနဂုဏ္ကို ေစာင့္ထိန္းရပါေမ။ အဆိုနဲ႕ပတ္သက္လို႕ဆိုေက တိတ္ခြီမ်ားမ်ားနားေထာင္ပီးဗ်ာလ္ေလ့က်င့္ကတ္ပါ။ နာေမစေကရလာေက ဘ၀င္ျမင့္ၿပီးေက ဘ၀င္ျပဒါးတိုင္ မတက္စီခ်င္ပါ။ ကိုယ့္မွာ ဆရာသမားဆိုစြာ တေယာက္ေတာ့ ဟိအပ္ပါေရ။

ဆရာမအားလပ္ေတၾကားက မီးခြန္းတိကိုၿဖီပီးေရအတြက္ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ဆရာ ဂီတအႏုပညာနယ္ၿမီမွာ အသက္ရွည္က်န္းမာၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳး၈ုဏ္ေဆာင္ေတးျခင္းတိ ရြီးႏိုင္ပါစီ။ အႏုပညာသွ်င္တိကုိ ေလးစား တန္ဖိုးထားေရ အႏုပညာသမား အစစ္အမွန္တိနဲ႕ တြိႏိုင္ပါစီလို႕ ေမတၱာပို႕လိုက္ပါေရ ဆရာ။

ဗဂ်ီးေက်ာ္
၂၃.၃.၂၀၀၉
(၀ံသရကၡိတ မဂၢဇင္း အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁)မွ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္)
                                                                                       www.myomornlay.ning.com ကကူးယူထားေစာ္ပါ