ေကာလဟာလ
ဖားျပဳတ္ေကေခ်
ႀကီးသူဖင္ငယ္သူ၀င္ရဖို႕လတ္
ေၾကာက္လန္႕အားငယ္ ခင္တြယ္ရာမဲ့
ၿပီးကတ္လႊားကတ္
႐ုန္းကတ္ရင္းကတ္
ငိုကတ္ ရယ္ကတ္
မုန္းကတ္ ျပဳံးကတ္
တက္ကတ္နင္းကတ္နန္႕
ၿပီးလိုက္ကတ္စြာ
အူး . . . . သီရဖို႕႔ ။
တူတူ