ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဂီတ
ကၽြန္ေတာ္ဆိုေစာ္က တူတူပါ ဂီတဆိုေစာ္က ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္နိုးေရ ကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးခ်င္ေရဂီတျဖစ္ပါေရ..
ကၽြန္ေတာ္ေအဘေလာ႔ေခ်မွာ ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခေရ ဂီတေလာက အေၾကာင္း ဂီတဖန္းတီးခါျဖစ္ခေရခံစားမွဳေခ်တိကို
ရြီးလားပါေမ...

အစျဖစ္လာေစာ္က..................

ကၽြန္ေတာ္ဂီတကိုအေခ်ကပင္၀ါသနာပါလာလုိ႔ဆိုေက ထိုထိုသူသူပိုင္ကေကာင္းေလ႔၀ါသနာမပါပါ..ေအးယေကေလ႔
ပိုးေတာ႔ရွိနိန္ေရထင္ပါေရ..ပိုးဆိုေစာ္မ်ိဳးကေလ႔ တျခားစိတ္၀င္စားမွဳ႔ဆိုေကကိုယ္ခံအားရွိခါ မထေရပိုင္..
ဂီတမွာတစ္ေဖ႔ေခ်ေလာက္ရာစိတ္မ၀င္စားလီေက႔.၀ါသနာဆိုေရပိုးက ထိမ္းလို႔မရသိမ္းလို႔မရ ခႏၶာကိုယ္အနွံ
ရိုးတြင္းျခြင္ဆီ..သြီးေၾကာ..သြီး ..အစံုအစံုကို၀ါးမ်ိဳလိွုက္စားပ်ံ႔နွံပလိုက္ေစာ္...မဟာႏြံမွာက်လားေရလူတစ္ေယာက္ပိုင္
လွဳပ္လီျမဳတ္လီျမဳတ္လီလွဳပ္လီနဲ႔သံသရာကိုလည္နိန္ပါယင္႔ေဒ.....
ေကာင္းဗ်ယ္..ဂီတငမိုက္သားတူတူ ..ဂီတႏြံ႕ထဲမွာဇာပုိင္ျမဳတ္လားခေလဂု..စက္ရုပ္လူသားအာနိုးကားကစက္ရုပ္
သံရည္ပူထဲမွာျမဳတ္လားေရပိုင္ လက္ေခ်ေထာင္လုိ႔တာတာပင္ျပခယင္႔လား............
အစကေတာ႔ အစကေတာ႔ဆိုေစာ္မွာမူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကစကတ္ပါေမေလ..
ကၽြန္ေတာ႔အေၾကာင္းေခ်တိကိုသတ္လို႔မစစ္ရပဲေျပာျပပါေမနန္း..ေအာ္လမ္းေၾကာင္းကေျပာင္းျပန္ဗ်ယ္...စေမ
ကၽြန္ေတာ္ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀ ကို အ.မ.က(၂၃)ေက်ာင္းတက္လမ္းေက်ာင္းမွာျဖတ္သန္းခပါေရ
ယင္းခါကၽြန္ေတာ္ကစာမေတာ္ေရေက်ာင္းသားခ်ဘုန္းေခ်တစ္ေယာက္ပါ..ဆရာမကစာမရလို႔..ကုလားေခ်တိထားေရ
ေဘးတန္းခံုမွာ.ကုလားေခ်တိနန္႔ထားပါေရ..ယေကေလ႔ ေက်ာင္းကဆုပီးပြဲတိုင္းမွာ တူတူပါပါေရ
ဇာျဖစ္လုိ႔လဲခ်ဘုန္းနဲ႔ဆုပီးပြဲနဲ႔ ဘုန္းၾကီးနဲ႔ေခါင္းျဖီး.သီလရွင္နဲ႔မိတ္ကပ္ပိုင္ လမိွုင္းပင္မကတ္
ဆုမရေကေလ႔ ဆုပီးပြဲမွာၾကြေရာက္လာေရ လူတိကို တူတူက ကျပရပါေရေလ..ယင္းခါနာမည္ၾကီးေရ
ဘရိတ္ဒန္႔အကနဲ႔ေလ..ဇာေတးျခင္းတိနဲ႔လဲ ကျပရေစာ္..အဂၤလိပ္ပိုင္ေတာ႔မရ ..ယင္းခါကအေခ်တိဆိုကတ္ေတ
"အိုးေမေမၾကက္သား၀ယ္ခအမဲသား၀ယ္ခ ေယာ္လိုက္"အဲယင္းေတးျခင္း တူတူကိုၾကည္႔လုိက္စင္ထက္မွာမ်က္မွန္တပ္ျပီးေက
joy ဂ်င္း၀မ္႔ဆပ္နဲ႔ဒန္႔နိန္ေစာ္...ဆုတိခ်ပလိုက္ကတ္ေစာ္ ...စာပထမရေစာ္လူထက္ကၽြန္ေတာ္ပိုရေရ...မိုက္ေတနန္း..ဟဟ
အင္း..ယပိုင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္၄တန္းေက်ာင္းပိတ္ေရခါ ကၽြန္ေတာ္ရို႔စစ္ေတြမွာထထူးချခား RAP အကသင္တန္းလာဖြင္႔ပါေရ
ကၽြန္ေတာ္ကေလ႔တက္ခ်င္ေရဆိုခါ အိမ္မွာပူဆာျပီးေကကၽြန္ေတာ္လားတက္ပါေရ..ဗမာျပည္ကလူတစ္ေယာက္သင္ေစာ္ပါ
ေအရိုးဗစ္နဲ႔တြဲဖြင္႔ေစာ္မွာ ခ.ယ.က ရံုးမွာဖြင္႔ေစာ္ပါ..ယင္းခါကပင္ကၽြန္ေတာ္RAP ဆိုေစာ္နဲ႔နည္းနည္းရင္းႏွီးလားပါေရ
ယင္းခါေတးျခင္းသံုးပွဒ္သင္ရပါေရ..ယင္းအထဲမွာ ice ice baby ေတးျခင္းပါပါေရ..ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းၾကိဳက္လားပါေရ
ယင္းေတးျခင္းကိုက်ကၽြမ္းက်က်င္ကတတ္ေအာင္ေလ႔က်င္႔ပါေရ..ဂြက်ေစာ္ကဆရာကေလ႔ကၽြန္ေတာ္ရို႔အကသင္ေရအေခ်တိထက္
ေအရိုးဗစ္တက္ကတ္ေတ မမေခ်တိကိုဦးစားပီးပါေရ..ေတးျခင္းသံုးပုဒ္တည္းနဲ႔သင္တန္းဆင္းလုိက္ရပါေရ..

ထားလိုက္ပါယင္းဟင္႔ကအစဆိုေစာ္ကိုေျပာျပေစာ္ရာ...ကၽြန္ေတာ္မူလတန္းျပီးခါ အ.ထ.က(၂)ေက်ာင္းမွာအလယ္တန္းနဲ႔
အထက္တန္း၈တန္းအထိသင္ခပါေရ..ယင္းခါကကၽြန္ေတာ္ကစာမရေရအတြက္ ေက်ာင္းကကပြဲတိမွာအိမ္က ပါ၀င္ခြင္႔မျပဳလုိက္ပါဗ်ယ္
ေတးျခင္းေလ႔အလွပေျဖာင္႔ေအာင္ေလ႔မဆိုတတ္လို႔ထင္ပါယင္႔..ယင္းခါကမ်ိဳးေက်ာ႔ျမိဳင္ဆုိေက ၀င္သက္ထြက္သက္အေခြေခ်ကို
ကၽြန္ေတာ္နားေထာင္ျပီးအေခြေခ်ကိုေခါင္းအံုးေအာက္ေခ်မွာထည္႔ထားပါဗ်ယ္....
ယင္းပိုင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္၈တန္းေအာင္ခါ ရန္ကုန္ကိုေျပာင္းပါေရ.....ယင္းအခ်ိန္မွာ HIP HOP ဆိုေစာ္နဲ႔စလို႔ထိေတြ႔ဖူးလားပါဗ်ယ္
ကၽြန္းသားျမိဳ႔ေရာက္ကေရာက္ကေထာက္ဆိုေရစကားကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ရာထား..ျမင္ျမင္သမွ်အဆန္းဂ်ီးယာ
အိုးဘာေလး..ေက်ာင္သူမေခ်တိေလ႔ပံုစံတစ္မ်ိဳး..ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ျမင္ျမင္သမွ်ၾကားသမွ်အရာတိအားလံုးကလမိွဳင္းမကတ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပညဥ္႔တိကထမင္းလံုးတစၧီေျခာက္ေတပိုင္....နိမ္႔လိုက္ ျမင္႔လိုက္
ျပဳတ္က်လိုက္နဲ႔....
ကၽြန္ေတာ္အိမ္လြမ္းစိတ္တိရီကာတာကလွ်ံက်လာေရ..ရီပိုရီလွ်ံတိပိုင္ကား.........

ထားလိုက္ပါ လြမ္းစရာတိ တူတူဆိုေစာ္အေကာင္ေခ်က ရြက္က်ပင္ေပါက္ေခ်မလား
၉တန္းျပီးလို႔ ၁၀တန္းတက္ခါ ဟဟ တူတူ ရန္ကုန္ပါး၀တတ္လားဗ်ယ္ေလ...
ထမင္းအနည္းေခ်ပါေရ ခ်ိဳင္႔ထဲက ထမင္းကို သူငယ္ခ်င္းတိကို
စားပါအံုးလုိ႔ေလာက၀တ္ျပဳတတ္နိန္ဗ်ယ္...
ဆရာမတိကိုခၽြဲတတ္နိန္ဗ်ယ္..လူနိန္မွဳ႔စရိုက္အသစ္ထဲမွာ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္
ကို႔ဖာသာကိုျပဳျပင္တတ္နိန္ဗ်ယ္
ယုတ္စြအဆံုး"ေဟးေကာင္
ေစာက္ခြက္ျဖတ္ရိုက္ျပစ္မယ္"လဲေျပာဖို႔တတ္နိန္ဗ်ယ္.....

ေက်ာင္းလြတ္ခ်ိန္မွာ ဒေယာေခ်မလို႔မလို႔ ရပ္ေတးျခင္းတိကိုပါးစက ဒလစပ္
ရြတ္ဆိုလားေရ
ေက်ာင္းသားေခ်တစ္ေယာက္ကို ၀န္ၾကီးမ်ားရံုးနားကျဖတ္လားေက
သတိထားမိကတ္ဖုိ႔ထင္ပါေရ.....

တစ္နိန္႔ တစ္နိန္႔ဆိုေစာ္က က်ဴရွင္မွာ
ဆရာတိေက်ာင္းသားတိမေရာက္ခ်င္တူတူအယင္ေရာက္လားပါေရ
ယင္းအခန္းထဲမွာ က်ဴရွင္ပိုင္ရွင္ ရွမ္းမ၀ါၾကီးမနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔နွစ္ေယာက္တဲရွိပါေရ...

ကၽြန္ေတာ္ကမ်ိဳးေက်ာ႔ျမိဳင္ဆိုေရ rap
တစ္ပွဒ္ကိုပါးစကရြတ္ဆိုနိန္ပါေရ.တတိုးတတိုးနဲ႔ပါေလ.....
"ေဟ႔ေစာ္မ်ိဳးေအာင္ နင္ဘုရားစာရြတ္ေနတာလား" ပါလတ္
ကၽြန္ေတာ႔နာမည္ကုိမပီမသေခၚျပီးေက
မီးပါဗ်ယ္....မဟုတ္ပါrap ေတးျခင္းဆိုနိန္ေစာ္ပါဆိုေက
စာေမးပြဲဖင္၀ဆိုက္နိန္ဗ်ယ္
ေတးျခင္းဆိုတုန္းလား
ဇာညာနဲ႔ ရွမ္းမၾကီးရွည္ဖုိ႔ဗ်ယ္...ကၽြန္ေတာ္က ဟုတ္တယ္ ၂၄
ပစၥည္းရြတ္နိန္ေရလို႔ေျပာလိုက္မွာ
ရွမ္းမၾကီးေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ဘုရားတရားရိုေသေစာ္
နင္တစ္ေယာက္ရာတြိဖူးပါေရလတ္......ဟိဟိ

ဆယ္တန္းဘ၀ကိုနိဂုန္းခ်ဴပ္ကတ္ပါေမ..မခ်ဴပ္ခင္ ......
"တူတူ ဆယ္တန္းေအာင္ေအာင္ၾကိဳးစား..မင္းေအာင္ေကမင္းျဖစ္ခ်င္ေစာ္ျဖစ္ရဖုိ႔"
အဖိုးအေဘာင္ ၀ရီး အမိအဖ ရို႔ကေျပာေရ စကား တန္ဖုိ႔မရွိပါလာ.......
ကၽြန္ေတာ္ေအစကားကို
တန္ဖို႔ရွိရွိအသံုးခ်ဖို႔အခ်ိန္တစ္ရပ္က..မၾကာခင္မွာဆိုက္ေရာက္လာပါဖုိ႔ေယ......

တုံးမွာသတ္တိုင္မွာသတ္နဲ႔တူတူဆယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကို
အျပီးအပိုင္စြန္႔လြတ္လိုက္ပါေရ...

၀ါသနာတူသူငယ္ခ်င္းနဲ႔တြိဆံုခန္း
------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္ဆယ္တန္းျပီးလုိ႔အိမ္ျပန္ခ်ိန္ခါ စစ္ေတြမွာ ACID
ေရာဂါစနိန္ပါဗ်ယ္..
ဂီတေလာကအတြက္
ၾကီးမားေရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုၾကီးတရပ္ဆိုေကေလ႔မွားဖို႔မထင္ပါ..
လူငယ္အမ်ားစုေစာ္ hip hop ဆိုေစာ္နဲ႔နဖူးတြိဒူးတြိတြိနိန္ပါဗ်ယ္

ကၽြန္ေတာ္တူတူကေတာ႔ နဖူးတြိဒူးတြိမဟုတ္ တစ္ခႏၶာလံုးနဲ႔တြိပလိုက္ေတ..ယာ..
မွတ္လီ
ကၽြန္ေတာ္အေခြတစ္ေခြထုတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါဗ်ယ္.......
ယေကေလ႔ကၽြန္ေတာ႔စိတ္ကူးထဲက အေခြက မွံဳ၀၀ါး
ပါသိ.....ဇာကစလို႔ဇာပိုင္လုပ္ရဖုိ႔လဲမသိ ဂြက်လုိက္ေတနန္း...
လုပ္ခ်င္ေစာ္ရာသိေရ..........

က်န္စစ္သားမင္း ဘုရင္လုပ္ဖုိ႔ မယားတိလုိက္စုေရပိုင္
ကၽြန္ေတာ္ေလ႔အေခြထုတ္ဖို႔
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူ
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုလိုက္ရွာမိပါေရ........
စစ္ေတြမွာမတြိပါလူရို႕ တြိခီေစာ္က
ရန္ကုန္မွာပါ........ရန္ကုန္ေက်ာက္ေျမာင္း က
လဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ
ယင္းသူနဲတြိပါေရ....ယင္းသူဆိုေစာ္က..........................

ေကာင္းျမတ္သူ(ခ)ေမာင္သူ

"ေဒအိမ္သားၾကီးေစတနာ လာပါလိမ္႔ေမ ေလးငါးေျခာက္က်ပ္
ေလးငါးေျခာက္က်ပ္ဒို႔မလို တစ္ဆယ္တန္ကိုထုတ္ပီးပါအံုး"
ဒံု ဒံု ဂြမ္း ဂြမ္း ဂ်မ္းဂ်မ္း ဘံုဘံု ၀ါကၽြတ္ဗ်ယ္ျဖစ္လို႔
မီးသြီးျခင္းကို
အရုပ္ၾကီးလုပ္ ပနာကၽြန္ေတာ္ရို႔အေခ်တစ္စု..ဆုခံထြက္ကတ္ပါ
ေရ ယင္ကေရေရ ဖြတ္ကလိဒဂၤါးနဲ႔ ကို႔မုန္႔စားေဖ႔သာေခ်တိနန္႔ေပါင္းပနာ
ထမင္းခ်က္စားကတ္ပါဖုိ႔ေလ....ေပ်ာ္ေကာင္းထမန္း..

"ေ၀းမထည္႔နိုင္ေ၀း ငါ႔အမိအဖေလ႔မရွိ " အိမ္ဘရံဒါကျခီနွစ္ေခ်ာင္း
ေအာက္ကိုတြဲျပီးေက
အေကာင္ေခ်တစ္ေယာက္
ကၽြန္ေတာ္ရို႔ကို အီးတီးအီးစက္နဲ႔ေျပာပါေရ...ေယာ္အိမ္တိုင္းထည္႔လို႔ပင္
ကတ္စီးနဲလိုက္ေတ

"ေ၀း ငါးျပားခန္းထည္႔ေလ " "ငါးျပားေလ႔မရွိ" ေအာ္သူ႔အသံ သူ႔ေစတနာကေလ႔
သူအိမ္ျခံတံခါးမွာ ခတ္ထားေရ
လက္ခုတ္သီးပိုင္ အီးစက္နိန္လိုက္ေတပင္ အသစ္ေျပာင္းလာေစာ္ျဖစ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ရို႔အေခ်တိကိုအဖက္မလုပ္ခ်င္ေစာ္
ျဖစ္ပါဖုိ႔...ေဒါသထြက္လိုက္ေတ
ပင္...မေက်မနပ္နဲ႔..ယင္းအိမ္ကဖေနာင္႔တိုက္ထြက္လာကတ္ပါေရ..မေက်နပ္ခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔
မွတ္ထား မင္း ငါ႔အိမ္မွာအလွွဴလုပ္ေကမင္းရို႔အိမ္ကို မဖိတ္

ယင္းပိုင္ အေခ်ခါဇာပိုင္ျဖစ္ချဖစ္ခ သိတတ္ေရအရြယ္မွာ ခြင္႔လြတ္သည္းခံေပါင္းသင္းကတ္ေစာ္
သူငယ္ခ်င္းတိ ဓေလ႔စရိုက္မဟုတ္ပါလာ...

၀ါသနာကိုပါထပ္တူျပဳလိုက္ေတအခ်ိန္မွာ ခင္မင္မွဳ႔အတိုင္းအတာက ပိုလို႔ ပိုလို႔ ခိုင္ျမဲလားကတ္ပါသိေရ..

ေမာင္သူကိုကၽြန္ေတာ္က ရခိုင္နဲ႔ rap ေတးျခင္းတိဆိုကတ္ေမလို႔ ဆိုခါ ေမာင္သူ႔စိတ္ထဲမွာထင္ေယာင္
ထင္းမွားပါသိ ...ျဖစ္နိုင္ဖို႔လားဆိုေရစိတ္ သူ႔ပါးမွာရွိေရဆိုေစာ္ကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါေရ...ယေကေလ႔..............
----------------------------------------
ပထမဆံုး ရြီးေရေတးျခင္း
--------------------------
ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာရခိုင္ Rap ေတးျခငး္ဆိုေစာ္က်ည္းရာ ၀င္နိန္ပါေရ ယေကေလ႔ေတးျခင္းတစ္ပွဒ္ေတာင္
မဖန္တီးနိုင္ပါသိ .....ကို႔ဖာသာကိုေလ႔အားမရျဖစ္မိပါေရ....
တစ္နိန္႔ ညဥ္႔ခါဖက္ ခါကၽြန္ေတာ္ အိပ္ရာထဲမွာ လဲနိန္ယင္းနဲ႔ ေတးျခင္းရြီးခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါေရ
ကၽြန္ေတာ္အိပ္ရာကထလိုက္ပါေရ ျပီးေက ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းလိုက္ပါေရ.....ျပီးေကကုတင္ေအာက္ကသံသတၱာကို
ဆြဲထုတ္လိုက္ပါေရ ျပီးေကကၽြန္ေတာ္ သတၱာကိုေခါက္ ဘီတင္ ထုတ္ျပီးေက ေတးျခင္းေခ်တစ္ပွဒ္ စလို႔ရြီးပါေရ
ကၽြန္ေတာ္႔ခ်စ္ဦးသူအေၾကာင္းကို စိတ္ထဲမွာခံစားျပီးေကရြီးၾကည္႔ပါေရ......
'အေခ်ခါမသိခအခ်စ္အေၾကာင္းတိကို ေဒအခ်ိန္ၾကံဳတြိရွူးရျခင္းအျဖစ္ကိ'
ေတးျခင္းေခ်နာမည္ကို အခ်စ္ကိုရွူးသြပ္ျခင္း ဆိုျပီးေကနာမည္ပီးလုိုက္ပါေရ.......ဂီတာတီးဖုိ႔
မတတ္ပါ ယင္းအခ်ိန္ခါ ယင္းျဖစ္လုိ႔ ခံုေခါက္လို႔ရြီးလိုရြီး နဲ႔ေတးျခင္းတိကို ကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးခပါေရ..

ပထမဆံုးေမာင္သူကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါေရ ကၽြန္ေတာ႔မွာေတးျခင္းေခ်တစ္ပွဒ္ ရြီးလို႔ေအာင္ျမင္လား
ဗ်ယ္ဆိုေစာ္ကိုပါေလ...ကၽြန္ေတာ္႔ရင္ထဲမွာ ဇာေလာက္ပီတိျဖစ္နိန္ေလဆိုေစာ္ကိုခန္႔မွန္းလို႔ရဖို႔မထင္ပါ.....

မျဖစ္နိုင္မျဖစ္နိုင္ဆိုေရ စကားတိထဲက ကၽြန္ေတာ္ရို႔ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ ေခြေခ်ကိုၾကိဳးစားပမ္းစား
ထုတ္ခကတ္ပါေရဆိုေစာ္ကို အမွတ္တရအနီနဲ႔ရြီးသားလိုက္ပါေရ....