၂၀၀၈ ခုနွစ္သၾကၤန္မက်ခင္ထြက္လာေရ နွစ္ဦးကဗ်ာအေခြကို
လူတိအင္ဒန္နွစ္သက္ကတ္ပါေရ၊ေတးျခင္းဆယ္ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက
ဒါရိုက္တာ လူမင္းေခါင္က ရိုက္ကူးထားေစာ္ပါ၊
ေတးရြီးတိက-၀င္းကိုခိုင္၊လူ...

Continue reading ...