ႏွစ္ကူးပန္းရခိုင္သၾကၤန္ေခြကို ၂၀၀၁ခုနွစ္ေလာက္ကထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ..ေတးျခင္းေခ်တိက
အခုထက္ထိလတ္ဆတ္နိန္တုန္းပါ..ေကာင္းနားေထာင္လုိ႔ေကာင္းပါေရ..
ေမာင္ကိုကိုဆိုထားေရ အနာဂါတ္ရခိုင္ျပည္...

Continue reading ...