ေတးျခင္းအအီးေခ်ၾကိဳ႔က္ေတလူတိအတြက္ေတာ႔
၀င္းကိုခိုင္သီဆိုထားေရေႏွာင္း၀တၳဳအေခြနဲ႔ေတာ႔
အံဂိုက္ပါဗ်ယ္ေယ....အမ်ိဳးသားေရးေတးျခင္းေခ်
တိနန္႔မမေခ်တိကိုလမ္းမွားမေရာက္ေအာင္
"ထင္ရာကိုမ...

Continue reading ...