ေလး၀တီသၾကၤေခြေစာ္ ရန္ကုန္ေလး၀တီ ေတးဂီတအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ သၾကၤန္ေတးျခင္း အေကာင္းေခ်မွ ၾကိဳက္ေတလူတိအတြက္ အဆင္ေျပပါလိမ္႔ေမ... ေတးဆိုတိက-ကိုသန္းေမာင္၊ဓည၀တီလွသိန...

Continue reading ...