မ်ိဳးမင္းေလး program လက္စြမ္းျပထားေရအေခြတစ္ေခြျဖစ္ပါေရ...
ေတးျခင္းတိကိုအဆိုမပါပဲ တီးလံုးသတ္သတ္ေလ႔ပါ၀င္ပါေရ..
ဒီစၥကိုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီးေက ေနာက္ဆံုးမွာသံခ်ပ္တစ္ပွဒ္ပါ၀င္ပါေရ
အၾကိဳက္...
Continue reading ...