ရခိုင္၀ါရင္႔အဆိုရွင္ ဦးေမာင္သိန္းေတးျခင္းတိကို
တက္သစ္စအဆိုရွင္တိ သီဆိုထားေရ နွစ္သက္ဖြယ္ရာ
အေခြတစ္ေခြျဖစ္ပါေရ ..EDEN ေတးဂီတနန္႔
ရကၡိတသုခုမရင္ခြင္ကစီစဥ္တင္ဆက္ေတ ရခိုင္ျပည္က
ပထမဆ...
Continue reading ...