အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ အေခြကို
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလမွာထုတ္လုပ္ျဖန္ခ်ိခပါေရ၊
ေတးဆိုတိကေတာ႔ေက-မ်ိဳးမင္းေလး၊စစ္နိုင္၊
တူတူ၊ေမာင္သူနဲ႔ညွာစိမ္းခိုင္ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ၊
ေတးျခင္း၁၁ ပွဒ္...

Continue reading ...