အာရကၡေျမ အေခြကိုဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၄၃/၂၀၁၀ နဲ႕
မူပိုင္ ဦေက်ာ္ခင္လႈိင္ျဖစ္ၿပီးေက စီစဥ္ူ ေဒၚမူမူထြန္းက
စီစဥ္ထားေစာ္ျဖစ္ပါေ၇။ ဗြီစီဒီကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ
live show ပံုစံ ဒါရိုက...

Continue reading ...