အရိပ္လမ္းအေခြကို ၁၉၉၇-၉၈ ေလာက္ကထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ၊
သၾကၤန္ခ်စ္သူ နန္႔ အားလံုးက်န္းမာပါစီ ေတးျခင္းနွစ္ပွဒ္ေရ
 ေကာင္းလူၾကိဳက္မ်ားခပါေရ၊ေမသူခိုင္ ကကူညီသီဆိုထားပါေရ
ေတးရီးတိက-ကိုသန္း...

Continue reading ...