သံခ်ပ္ေကာင္းနားေထာင္ခ်င္ေက ေအသံခ်ပ္ေခြေလ႔
မဆိုးပါလုိ႔ေျပာခ်င္ပါေရနာမည္ေခ်ပင္က
အမွန္ေျပာေကမျခီ ဆိုပါ၀ါ...ေခာတ္ကိုဇာပိုင္
ထင္ဟတ္ဖို႔လဲဆိုေစာ္ကိုနားေထာင္ၾကည္႔ကတ္ပါေမနန္း
real.mp3

အေ...
Continue reading ...