အဆိုေတာ္ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ သီဆိုထားေရ သူ႔အေၾကာင္း
အေခြေယ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို႕ ႏွလံုးအိမ္ကို
ဒုတိယေျမာက္ဆြဲယူလုိက္ေတလို႔ေျပာေကလြန္ဖုိ႔
မထင္ပါ၊လိွဳင္းလံုးေခ် ထြက္ျပီးခါကပင္
ရခို...

Continue reading ...