အားလံုးသိျပီးသားပါရာနန္း..လိွဳင္းလံုးေခ်ဆိုေကအၾကားဖူးလူမရွိ..
ရခိုင္မွာ ပထမဆံုးဆိုေရ စတီရီယို အေခြမဟုတ္ပါလားေယ...
အခုထက္ထိ ရွင္သန္နီတုန္းပါသိ...
လိွဳင္းလံုးေခ်..ပင္လယ္ကမ္းျခီအပါးသ...

Continue reading ...