လင္းအာရံုဏ္အေခြကို ေက်ာ္ခင္ကစီစဥ္ထုတ္လုပ္ခေစာ္ျဖစ္ပါေရ၊
ေတးဆို ၁၃ေယာက္ပါ၀င္ပါေရ၊မ်က္ႏွာသစ္အဆိုရွင္ အမ်ားဆံုးမြီး
ထုတ္ပီးလုိက္ေတ ေခြတစ္ေခြပါ၊ေအအေခြမ်ာ ေပါက္ဆံုးကေတာ႔
ေပါက္ေတ...
Continue reading ...