ရန္ကုန္က သိမ္ျဖဴကြင္းမွာလုပ္ေတရခိုင္သၾကၤန္ခါ
ရိုက္ထားေစာ္ေခြပါမၾကိဳက္နန္းကိုကို
ဆိုေရေတးျခင္းကေတာ႔ဇကုန္ေပါက္ထားပါေရ၊
သၾကၤန္ခါအားလံုးေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ..

rangon thun gran 2006 (1).mp3
rangon thun gra...
Continue reading ...