မ်က္၀န္းညိဳ ရခိုင္အေခြေယ
ခိုင္ေက်ာ္လင္း ဧ။္ ပထမပြဲဦးထြက္
အေခြျဖစ္ပါေရ..ဇာအခ်ိန္နားေထာင္နားေထာင္
မရိုးႏိုင္ေရအေခြ ျဖစ္ပါေရေတးျခင္းတိက
နားေထာင္လီစြဲလီပါဗ်ယ္..အဆိုပိုင္ပိုင္ႏို...
Continue reading ...