တမ္းတပံုရိပ္ရခိုင္ သျခင္းေခြကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က
ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ အဆိုေတာ္ ခိုင္ေက်ာ္လင္း
က ခံစားသီဆိုထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ..
တမ္းတပံုရိပ္ဆိုေရ ေတးျခင္းကေတာ႔
တီဗြီမွာပါလြင္႔ ပါေရ၊ရခိုင္က...
Continue reading ...