ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ သီဆိုထားေရဂႏၳ၀င္သၾကၤန္ေခြကို2003ခုႏွစ္က
ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါMYANMAR STUDIO
မွာအသံသြင္းထားျပီးေက အတီးကေတာ႔ Session Player
ျဖစ္ပါေရ၊မူပိုင္ကေလ႔-ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ပါဗ်ယ္...
သူ႔အသံနေႏွာင္းေခ်နဲ...

Continue reading ...