ခြီးေဟာင္းတိုင္းေက်ာက္ခဲမပစ္ေက႔ အေခြေယ
သံခ်ပ္ၾကိဳက္ေတရခိုင္သားတိအတြက္
ေက်နပ္စရာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ပီးစြမ္းနိုင္လိမ္႔ေမလို႔ယံဳၾကည္႔ပါေရ...
ႏွစ္သစ္အခ်ိန္ခါရခိုင္သားတိ က်န္းမာ...

Continue reading ...