မ်ိဳးမင္းေလး program လက္စြမ္းျပထားေရအေခြတစ္ေခြျဖစ္ပါေရ...
ေတးျခင္းတိကိုအဆိုမပါပဲ တီးလံုးသတ္သတ္ေလ႔ပါ၀င္ပါေရ..
ဒီစၥကိုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီးေက ေနာက္ဆံုးမွာသံခ်ပ္တစ္ပွဒ္ပါ၀င္ပါေရ
အၾကိဳက္တြိကတ္ပါလိမ္႔ေမရာ
a chite thun khan sar.mp3
a kyon ro rakhine pray.mp3
htun kar kha lee wai thar li.mp3
la tant.mp3
morn alo atime.mp3
music 1.mp3
music 2.mp3
music 4.mp3
music 5.mp3
pray par see.mp3