ရာစုသစ္အလကၤာ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ေတးစု
ကို၀င္းကိုခိုင္၊ခိုင္ေက်ာ္လင္း၊သိန္းထိုက္ေဇာ္၊
ယုယုလိွဳင္ ရို႕က သီဆိုထားပါေရ၊
ေတးရီးတိက-ကိုသန္းေမာင္၊ထြန္းလိွဳင္၊ေရႊေက်ာ္ထြန္း၊
၀င္းကိုခိုင္၊ခိုင္ေက်ာ္လင္း၊စန္းကို၊လွၾကိဳင္ရို႕
ျဖစ္ကတ္ပါေရ၊
ေတးျခင္းတိက ကို႔နည္းကိုယ္႔ဟန္ နန္႔
အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားထားကတ္ပါေရ၊
Odyssey Band နန္႔ Lynn Studio မွာအသံသြင္းထားေစာ္ပါ
ျဖန္႔ခ်ိေရးကေတာ႔ NAYRYIZARA ARTS PRODUCTION
ဲျဖစ္ပါေရ၊နားေထာင္ၾကည္႔လီကတ္ပါနန္း၊