အဆိုေတာ္ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ သီဆိုထားေရ သူ႔အေၾကာင္း
အေခြေယ ရခိုင္သူရခိုင္သားရို႕ ႏွလံုးအိမ္ကို
ဒုတိယေျမာက္ဆြဲယူလုိက္ေတလို႔ေျပာေကလြန္ဖုိ႔
မထင္ပါ၊လိွဳင္းလံုးေခ် ထြက္ျပီးခါကပင္
ရခိုင္ေခြငတ္မြတ္နိန္ေရရခိုင္သားတိအတြက္
သူ႔အေၾကာင္းအေခြက ရီၾကိဳင္တစ္စက္
လီညွင္းတစ္သုတ္ အိုေအစစ္ တစ္ခုရာမဟုတ္ပါလား
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကသူ႔အေၾကာင္း ထြက္လာေရခါ
၁၉၉၃ သၾကၤန္ ဆိုေစာ္ ယင္းအေခြတစ္ေခြတဲရာ
အသံၾကားရပါေရဇကုန္ေပါက္ေတအေခြပါ
ေတးျခင္းတိကေလ႔ ပစ္စရာမရွိ အခုေခါတ္ေအပိုင
္အေခြတိထြက္လာပါဖုိ႔သိလားေတာင္ရင္ေညွာင္းရပါေရ၊
ေတးရီးတိက-ကိုသန္းေမာင္၊ေမာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ေက်ာ္ဆန္းေ၀၊
ကိုထြန္းလိွဳင္၊ျမတ္သာထြန္း၊ေရႊေက်ာ္ထြန္း၊ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္
နန္ လိွဳင္၀င္းရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ BLUE WAVE
ေတးဂီတ အဖြဲ႔နန္႔ OASIS မွာအသံသြင္းထားေစာ္ပါ၊
နားေထာင္ၾကည္႔လိုက္ကတ္ပါနန္း
အဇၨဳတၱသုခုမ
ခ်ိဳျမိန္ရမၼက္
အိမ္မက္နတ္သမီး
ပိုး၀ါသူ
ေရႊရည္စိမ္
တစ္သက္တစ္ခါအခ်စ္
တမ္းတမိေရေ၀
သာစြရခိုင္
သူ႔အေၾကာင္း