တမ္းတပံုရိပ္ရခိုင္ သျခင္းေခြကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က
ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ အဆိုေတာ္ ခိုင္ေက်ာ္လင္း
က ခံစားသီဆိုထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ..
တမ္းတပံုရိပ္ဆိုေရ ေတးျခင္းကေတာ႔
တီဗြီမွာပါလြင္႔ ပါေရ၊ရခိုင္ကိုအမ်ားၾကီး
ကိုယ္စားျပဳေရ ေတးျခင္းေကာင္းတစ္ပွဒ္ပါ
ေတးရီးတိက-ကိုထြန္းလိွဳင္၊ေက်ာ္သန္းမြီး၊
မာစတာခင္ေအာင္၊ခိုင္ေက်ာ္လင္း
ေရႊေဘာ္သိန္း(GTI)ရို႕ျဖစ္ပါေရ ၊
WARRIORS ေတးဂီတ နန္႔ EMS Studio
မွာအသံသြင္းယူထားေစာ္ပါ
နားေထာင္ၾကည္႔လိုက္ကတ္ပါနန္း..
တမ္းတပံုရိပ္
ဘိုင္းဘိုင္
အီးျမအရိပ္
ဓေလ႔ရခိုင္၀ါကၽြတ္တန္ေဆာင္တိုင္
တစ္ပြင္႔ပန္း
အလြမ္းလိပ္ျပာ
ရံွူးနိမ္႔ျခင္းဂႏၱ၀င္
မမ
လမင္းသက္သီ
နက္(စ္)ေမယု
ရာေမာင္သူ