မ်က္၀န္းညိဳ ရခိုင္အေခြေယ
ခိုင္ေက်ာ္လင္း ဧ။္ ပထမပြဲဦးထြက္
အေခြျဖစ္ပါေရ..ဇာအခ်ိန္နားေထာင္နားေထာင္
မရိုးႏိုင္ေရအေခြ ျဖစ္ပါေရေတးျခင္းတိက
နားေထာင္လီစြဲလီပါဗ်ယ္..အဆိုပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိေရ
ခိုင္ေက်ာ္လင္း ေယ မ်က္၀န္းညိဳ အေခြထြက္ျပီးခါကပင္
ရခိုင္ပရိတ္သတ္တိၾကားမွာ ခိုင္ေက်ာ္လင္း
ခိုင္ေက်ာ္လင္းလို႔ တဟုန္ထိုးနာမည္တက္ခပါေရ
ယင္းအခ်ိန္က ၁၉၉၇ ခုပါ.
ေတးရီးတိက -ေနာင္ခိုင္၊ေက်ာ္သန္းမြီး၊ေမာင္အုန္းသွ်င္ ရို႕ပါ၊
Nightingale ေတးဂီတအဖြဲ႔နန္႔ EMS Studio မွာ
အသံဖမ္းထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ နားေထာင္ၾကည္႔လိုက္ကတ္ပါနန္း၊
၁/၁-၉၅ ပိုး၀ါ အခ်စ္
အဂင္႔ဂင္႔လား
အမွတ္တရ
အရွုးအမူး
အ၀ီးမျပီးေက႔
အာ၀ါ၀ါ
ဘ၀သွ်င္ဒိုင္
ေက်းဇူးတင္ေရ
လျခမ္းျမီ
မ်က္၀န္းညိဳ
နယ္ျခားအလြမ္း
သၾကၤန္ခ်စ္သူ