လင္းအာရံုဏ္အေခြကို ေက်ာ္ခင္ကစီစဥ္ထုတ္လုပ္ခေစာ္ျဖစ္ပါေရ၊
ေတးဆို ၁၃ေယာက္ပါ၀င္ပါေရ၊မ်က္ႏွာသစ္အဆိုရွင္ အမ်ားဆံုးမြီး
ထုတ္ပီးလုိက္ေတ ေခြတစ္ေခြပါ၊ေအအေခြမ်ာ ေပါက္ဆံုးကေတာ႔
ေပါက္ေတးျခင္းတိအမ်ားၾကီး ရီးသားသီဆိုေလ႔ရွိေရ ဒိုး(အ္)ရီ
သီဆိုထားေရ ဗီဇ ဆိုေရေတးျခင္းျဖစ္ပါေရ၊ယင္းတစ္ပွဒ္ထဲနန္႔
ေအအေခြကိုထိန္းလားေရဆိုေကေလ႔မမွားပါ..
ေတးဆိုတိက-ခိုင္ျမတ္မင္း၊ဒိုး(အ္)ရီ၊ေက်ာ္ခင္၊အာကာ၊မဲလံုး
၊မ်ိဳးရခိုင္၊မင္းခိုင္၊ခြန္းခ်ိဳခိုက္၊ဥကၠာဖိုး၊ေမာင္ေမာင္၊ေပါက္စ၊
ေဇာ္မင္းခ်စ္ ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ၊ေတးရီးတိက -ခိုင္ျမင္႔မိုရ္
၊ဒိုး(အ္)ရီ၊အာကာ၊မ်ိဳးရခိုင္ ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ
STUDIO-SONIC SMITH(SITTWAY)
PROGRAM,GUITER,ARRANGE &MIX -KO KYAW HTAY
BACKING VOCAL -SONIC SMITH GROUP
EDITING-TUN LIN AUNG(MORNING)
အသဲကြဲသမား(အာကာ)
ပိုင္ဆိုင္ပါရစီ(မဲလံုး)
ဗီဇ(ဒိုး(အ္)ရီ)
အလိုမရွိ(မ်ိဳးရခိုင္)
ေရႊဘံုစံ(ခိုင္ျမတ္မင္း)
နင္ေပ်ာ္လား(ခြန္းခ်ိဳခိုက္)
ထာ၀ရခိုင္(မင္းခိုင္)
မမျပန္ခ်စ္ပါ(ေက်ာ္ခင္+ေပါက္စ)
အေသခ်ာဆံုး(ေဇာ္မင္းခ်စ္)
ေမွ်ာ္နိန္ေမ(ေမာင္ေမာင္)
ပုစၧာ(ဥကၠာဖိုး)