ပြဲေတာ္၀င္ယိမ္းေတးျခင္းတိကို ရခိုင္သူရခိုင္သား
အားလံုးၾကားဖူးကတ္ဖို႔ထင္ပါေရ
ႏိုင္ငံျခားတိမွာ ရခိုင္ရိုးရာပြဲတိ က်ေကေလ႔ဖြင္႔နိုင္ေအာင္
တင္ထားပီးလုိက္ပါေရ
နားေထာင္ၾကည္႔လိုက္ကတ္ပါနန္း

ေရႊလက္ခုတ္
ပြဲေတာ္၀င္ယိမ္း ၁
ပြဲေတာ္၀င္ယိမ္း ၂
ပြဲေတာ္၀င္ယိမ္း ၃