ေတးျခင္းအအီးေခ်ၾကိဳ႔က္ေတလူတိအတြက္ေတာ႔
၀င္းကိုခိုင္သီဆိုထားေရေႏွာင္း၀တၳဳအေခြနဲ႔ေတာ႔
အံဂိုက္ပါဗ်ယ္ေယ....အမ်ိဳးသားေရးေတးျခင္းေခ်
တိနန္႔မမေခ်တိကိုလမ္းမွားမေရာက္ေအာင္
"ထင္ရာကိုမင္းမလုပ္လိုက္ေက႔ မွန္မွန္ကန္ကန္
ဆင္ျခင္ပါပလင္းေ၀"ေကာင္းပါေရနန္းစာသားေခ်တိ၊
၀င္းကိုခိုင္ဆိုေကလူကေတာ႔အႏုပညာ၀မ္းစာျပည္႔ေရ
လို႔ေျပာေကမွားဖို႔မထင္ပါ...သူကေအအႏုပညာတစ္ခု
တည္းကိုေဇာက္ခ်လို႔လုပ္နိန္ေစာ္ပါမလား..
နားေထာင္ၾကည္႔လီကတ္ပါနန္း..........................
wkk_ps_01.mp3
wkk_ps_02.mp3
wkk_ps_03.mp3
wkk_ps_04.mp3
wkk_ps_05.mp3
wkk_ps_06.mp3
wkk_ps_07.mp3
wkk_ps_08.mp3
wkk_ps_09.mp3
wkk_ps_10.mp3
wkk_ps_11.mp3