အားလံုးသိျပီးသားပါရာနန္း..လိွဳင္းလံုးေခ်ဆိုေကအၾကားဖူးလူမရွိ..
ရခိုင္မွာ ပထမဆံုးဆိုေရ စတီရီယို အေခြမဟုတ္ပါလားေယ...
အခုထက္ထိ ရွင္သန္နီတုန္းပါသိ...
လိွဳင္းလံုးေခ်..ပင္လယ္ကမ္းျခီအပါးသို႔ေလ...ျပီးလႊားကာ..
တလိမ္႔လိမ္႔နန္႔ရာလာနိန္ေရ....
-------------------------------
ဟိုအ၀ီးကခ်စ္မိတ္ေဆြပညာျပည္႔စံုတတ္ခေက..
သာစြေလငါရို႕ရပ္ေျမ ျပန္လာဖုိ႔ေျပာပီးလိုက္ပါေ၀....

ရခိုင္သားရို႕ ပညာျပည္႔စံု ဥစၥာျပည္႔စံုေက သာစြေလ ရခိုင္႔ျမီကို
ေက်းဇူးဆပ္ဖုိ႔ အေရာက္လွမ္းလတ္ကတ္ပါနန္း...
hline lone shay (1).mp3
hline lone shay (10).mp3
hline lone shay (11).mp3
hline lone shay (12).mp3
hline lone shay (13).mp3
hline lone shay (14).mp3
hline lone shay (2).mp3
hline lone shay (3).mp3
hline lone shay (4).mp3
hline lone shay (5).mp3
hline lone shay (6).mp3
hline lone shay (7).mp3
hline lone shay (8).mp3
hline lone shay (9).mp3
hline lone shay.mp3