ရန္ကုန္က သိမ္ျဖဴကြင္းမွာလုပ္ေတရခိုင္သၾကၤန္ခါ
ရိုက္ထားေစာ္ေခြပါမၾကိဳက္နန္းကိုကို
ဆိုေရေတးျခင္းကေတာ႔ဇကုန္ေပါက္ထားပါေရ၊
သၾကၤန္ခါအားလံုးေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ..

rangon thun gran 2006 (1).mp3
rangon thun gran 2006 (10).mp3
rangon thun gran 2006 (11).mp3
rangon thun gran 2006 (12).mp3
rangon thun gran 2006 (13).mp3
rangon thun gran 2006 (14).mp3
rangon thun gran 2006 (2).mp3
rangon thun gran 2006 (3).mp3
rangon thun gran 2006 (4).mp3
rangon thun gran 2006 (5).mp3
rangon thun gran 2006 (6).mp3
rangon thun gran 2006 (7).mp3
rangon thun gran 2006 (8).mp3
rangon thun gran 2006 (9).mp3
rangon thun gran 2006.mp3