ႏွစ္ကူးပန္းရခိုင္သၾကၤန္ေခြကို ၂၀၀၁ခုနွစ္ေလာက္ကထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ..ေတးျခင္းေခ်တိက
အခုထက္ထိလတ္ဆတ္နိန္တုန္းပါ..ေကာင္းနားေထာင္လုိ႔ေကာင္းပါေရ..
ေမာင္ကိုကိုဆိုထားေရ အနာဂါတ္ရခိုင္ျပည္ ဆိုေရေတးျခင္းဆိုေက ကေကာင္းေပါက္လားပါေရ
အဆိုေတာ္စစ္နိဳင္ ပြဲဦးထြက္ေခြဆိုေကေလ႔မွန္ပါဖို႔...သၾကၤန္အငြိအသက္တိနန္႔
သင္႔ပ်ံနိန္ေရအခ်ိန္အခါမွာေအအေခြေခ်နားေထာင္လိုက္ေက..တစ္ခုခုကိုလြမ္းနိန္ပိုင္..
ခံစားၾကည္႔ကတ္ပါေမေလ...
nike kuu pan (1).mp3
nike kuu pan (10).mp3
nike kuu pan (2).mp3
nike kuu pan (3).mp3
nike kuu pan (4).mp3
nike kuu pan (5).mp3
nike kuu pan (6).mp3
nike kuu pan (7).mp3
nike kuu pan (8).mp3
nike kuu pan (9).mp3
nike kuu pan.mp3