ေလး၀တီသၾကၤေခြေစာ္ ရန္ကုန္ေလး၀တီ ေတးဂီတအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ သၾကၤန္ေတးျခင္း အေကာင္းေခ်မွ ၾကိဳက္ေတလူတိအတြက္ အဆင္ေျပပါလိမ္႔ေမ... ေတးဆိုတိက-ကိုသန္းေမာင္၊ဓည၀တီလွသိန္း၊ညီေအး၊ဘုန္းလွ်ံ၊ကိုကိုႏိုင္၊ေကာင္းေက်ာ္စံ၊ ယုယုလိွဳင္၊စိမ္းလဲ႔လဲ႔၊ျဖဴျဖဴေအာင္၊ခ်ိဳခ်ိဳ၊ပိုး၀ါျဖဴရို႕ က ခံစားသီဆိုထားျပီးေက၊ ကိုသန္းေမာင္နန္႔ ကိုထြန္းလိွဳင္ရို႕ကေတးျခင္းတိကိုရီးဖြဲ႔သီကံုးထားပါေရ၊ သၾကၤန္ခါေလာက်ိတ္လို႔ ကကတ္ပါဖိေယ.....

ကမၻာျပတ္ပါတ္ဖုိ႔(စစ္ႏိုင္)

ရခိုင္သၾကၤန္ပြဲေတာ္(ဘုန္းလွ်ံ+ယုယုလိွဳင္)

မင္းသား(ယုယုလိွဳင္)

သၾကၤန္ခြန္းေတာက္(ဓည၀တီလွသိန္း)

ေပ်ာ္ၾကီးက်(ညီေအး)

ကို႔ျပည္ကိုျပန္ေမ(ကိုသန္းေမာင္)

လယ္ေ၀လားဖုိ႔သၾကၤန္ပြဲကို(ကိုကိုႏိုင္)

မ႑ပ္၀င္ရခိုင္သူေခ်(စိမ္းလဲ႔လဲ႔)

မ႑ပ္၀င္ဖုိ႔ခြင္႔ျပဳပါေမေမ(ပိုး၀ါျဖဴ)

အကၽြန္ရို႕ရခိုင္သၾကၤန္(ေကာင္းေက်ာ္စံ+ျဖဴျဖဴေအာင္+ခ်ိဳခ်ိဳ)