ရခိုင္၀ါရင္႔အဆိုရွင္ ဦးေမာင္သိန္းေတးျခင္းတိကို
တက္သစ္စအဆိုရွင္တိ သီဆိုထားေရ နွစ္သက္ဖြယ္ရာ
အေခြတစ္ေခြျဖစ္ပါေရ ..EDEN ေတးဂီတနန္႔
ရကၡိတသုခုမရင္ခြင္ကစီစဥ္တင္ဆက္ေတ ရခိုင္ျပည္က
ပထမဆံုးရခိုင္ LIVE SHOW ျဖစ္ပါေရ..ဦးေမာင္သိန္း
တစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးျခင္းတိကိုကိုသန္းေဆြ၊အာကာ၊
ရဲလင္းေအာင္၊ညွာစိမ္းခိုင္၊ေစာႏွင္းႏြယ္နန္႔
 ဦးခင္သိန္း(ရီလိွဳင္းျပာ)ရို႕ကသီဆိုထားကတ္ပါေရ၊
ေတးရီးတိက-အခင္ထြန္း၊ကိုသာတင္၊ကိုထြန္းလိွဳင္(ဓါတ္မွန္)၊
နန္႔ဦးေမာင္သိန္းရို႕ရီးစပ္ထားပါေရ၊မူပိုင္-ခ်စ္လြင္
(ရကၡိတသုခုမရင္ခြင္)ကထုတ္လုပ္ဗ်ယ္ EDEN ေတးဂီတက
Live တီးခတ္ထားပါေရ၊အသံဖမ္း အနိန္နန္႔ ကိုေက်ာ္ေဌး
(SONIC SMITH) ကတာ၀န္ယူထားပါေ၇၊LIVE SHOW မွာ
ရိုက္ကူးေ၇ ကင္မ၇ာ ပညာရွင္တိကေတာ႔ေက-ေအာင္သုခ၊
သိန္းေအာင္(အင္ပါရာ)နန္႔ ျမ၀တီထြန္းျမင္႔ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ
၊တည္းျဖတ္ကေတာ႔ ထြန္းလင္းေအာင္(MORNING-VIDEO EDITING)က
တာ၀န္ယူတည္းျဖတ္ျပီးေက ဒါရိုက္တတာ ခိုင္ေမာ္ကြန္း
က ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ..နားေထာင္ၾကည္႔လိုက္ကတ္ပါနန္း….
ရိုးမျမီကလွပါေရ(ဦးေမာင္သိန္း+ေစာႏွင္းႏြယ္)
ျပိဳင္ေညာင္တန္းကေစာင္႔နိန္ေမ(ညွာစိမ္းခိုင္)
ရကၡိဳင္ကမ္းျခီ(ဦးေမာင္သိန္း)
အိပ္မက္ထဲကခ်စ္ပံုျပင္(ရီလိွဳင္းျပာ)
ဆရာမေခ်(ကုိသန္းေဆြ)
ရိုးေတာင္ထက္ကသႏၱာပန္း(ေစာႏွင္းႏြယ္)
လာဇီခ်င္ေရ(ညွာစိမ္းခိုင္) ျခီရာ(အာကာ)
သဘာ၀အလွျပည္ရခိုင္(ဦးေမာင္သိန္း+ညွာစိမ္းခိုင္)
ေမတၱာကေရႊသစၥာကေငြ(ရဲလင္းေအာင္)