သံခ်ပ္ေကာင္းနားေထာင္ခ်င္ေက ေအသံခ်ပ္ေခြေလ႔
မဆိုးပါလုိ႔ေျပာခ်င္ပါေရနာမည္ေခ်ပင္က
အမွန္ေျပာေကမျခီ ဆိုပါ၀ါ...ေခာတ္ကိုဇာပိုင္
ထင္ဟတ္ဖို႔လဲဆိုေစာ္ကိုနားေထာင္ၾကည္႔ကတ္ပါေမနန္း
real.mp3

အေခြနာမည္-အမွန္ေျပာေကမျခီ(သႏၱာျမီဘိုးဘြားရပ္သာရံပံုေငြ)
အဆိုေတာ္  -အဖြဲ႔
ေတးေရး    -
စီစဥ္သူ      -သႏၱာျမီဘိုးဘြားရပ္သာရံပံုေငြ
ထုတ္လုပ္သူ-သႏၱာျမီဘိုးဘြားရပ္သာရံပံုေငြ
ခုနွစ္          -၂၀၀၇