၂၀၀၈ ခုနွစ္သၾကၤန္မက်ခင္ထြက္လာေရ နွစ္ဦးကဗ်ာအေခြကို
လူတိအင္ဒန္နွစ္သက္ကတ္ပါေရ၊ေတးျခင္းဆယ္ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက
ဒါရိုက္တာ လူမင္းေခါင္က ရိုက္ကူးထားေစာ္ပါ၊
ေတးရြီးတိက-၀င္းကိုခိုင္၊လူျငိမ္းခိုင္နဲ႔၊ေဇာ္မင္းထြန္း ပါ
B.P.M နဲ႔တီးထားျပီးေကLYNN Studio မွာအသံသြင္းထားေစာ္ပါ
နားေထာင္ၾကည္႔လီကတ္ပါနန္း

အသက္ရွည္ေဆး (1).mp3
ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း.mp3
ေလာင္းလိုက္ပက္လိုက္ေ၀ (2).mp3
ထိုနွစ္ေခ်(3).mp3
ႏွစ္ဦးကဗ်ာ(4).mp3
ရီစိုစိုနဲ႔အခ်စ္ (5).mp3
အ၀ါေရာင္ဒါဏ္ရာ (6).mp3
နားနားျပီးေလာင္း (7).mp3
အမွတ္တရသၾကၤန္(8).mp3
ပိေတာက္ပြင္႔မိုး(9).mp3