ခြီးေဟာင္းတိုင္းေက်ာက္ခဲမပစ္ေက႔ အေခြေယ
သံခ်ပ္ၾကိဳက္ေတရခိုင္သားတိအတြက္
ေက်နပ္စရာအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ပီးစြမ္းနိုင္လိမ္႔ေမလို႔ယံဳၾကည္႔ပါေရ...
ႏွစ္သစ္အခ်ိန္ခါရခိုင္သားတိ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ျပီးေက
စိတ္ကူးနဲ႔လက္တြိတစ္ထပ္တည္းက်ကတ္ပါစီ........
dog houne time 2.mp3
dog houne time.mp3
dog houne time2.mp3
dog houne time3.mp3
dog houne time4.mp3
dog houne time5.mp3
dog houne time6.mp3